BrainCool genomför en säkerställd företrädesemission om cirka 40 MSEK (100 %)

Report this content

Styrelsen i BrainCool AB (publ) (”BrainCool” eller ”Bolaget”) har idag den 29 augusti 2019 beslutat, med bemyndigande från årsstämma den 17 juni 2019, om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) säkerställd till 100%. Erbjudandet består av högst 8 022 380 nya aktier.  

Sammanfattning av Erbjudandet 

  •  Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 28 oktober 2019. Fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna en (1) aktie i Företrädesemissionen.
  •  Företrädesemissionen består av högst 8 022 380 aktier. Teckningskursen per aktie är 5 SEK.
  •  Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra BrainCool cirka 40 MSEK, före emissionskostnader.
  •  Företrädesemissionen omfattas till cirka 13 procent av teckningsförbindelser och till cirka 87 procent av emissionsgarantier. Därmed är Företrädesemissionen säkerställd till 100 procent. Teckningsförbindelser har bland annat lämnats av ledning och styrelse.
  •  Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 29 oktober 2019 till och med den 12 november 2019.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar;

-          Bolaget genomför en säkerställd kapitaliseringen för att forcera bolagets satsning på direktförsäljning i USA och Tyskland samt för att förbereda marknadslansering inom onkologi. Med förstärkta finansiella resurser kan vi slutföra processer med industriella samarbetspartners inom distribution, affärsutveckling och produktion.

Det är även naturligt att vi lyssnar och erbjuder våra egna många trogna ägare möjligheten att satsa i bolaget när vi närmar oss ett ett större kommersiellt genombrott på flera marknader där etablering just nu pågår. Värt att notera är att BrainCool drivit den finansiella processen själva, vilket jämfört med motsvarande bolags emission besparar bolaget 3 – 4 MSEK.

Bakgrund och motiv i sammandrag 

BrainCool har efter ett antal år av teknisk och klinisk utveckling börjat göra framsteg på marknaden och bedömer att det finns en stor potential för bolagets tre produkter, BrainCool System, Rhinochill och Cooral System. Bolagets fokus mot den nordamerikanska marknaden samt Tyskland har resulterat i flera order och bolaget bedöms kunna öka försäljningen. Det kommer att stärka bolagets position i förhandlingar med potentiella partners. Bolaget anser att finansieringen om 40 MSEK skapar förutsättningar för avgörande steg i bolagets utveckling inom både hjärnkylning och onkologi.

Kapitalanvändning 

Vid en fulltecknad Företrädesemission tillförs BrainCool cirka 40 MSEK före emissionskostnader. Likviden är avsedd att återbetala lån, täcka det rådande rörelsekapitalbehovet samt att främja Bolagets försäljningsplan. Likviderna från Företrädesemissionen förväntas finansiera Bolagets verksamhet under 2019 och 2020 då bolaget även förhandlat fram möjligheten att förlänga utestående lån under 2020.

Villkor för Företrädesemissionen 

Styrelsen i BrainCool har, med bemyndigande från årsstämma den17 juni 2019, beslutat om en emission av aktier i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

  •  Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 28 oktober 2019. Fem (5) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) aktie till en teckningskurs om 5 SEK.
  •  Företrädesemissionen omfattar högst 8 022 380 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 40 MSEK, före emissionskostnader. Med beaktande av ökningen av Bolagets aktiekapital till följd av konvertering till aktier av konvertibler enligt pressmeddelande den 21 augusti 2019, kan vid full teckning aktiekapitalet komma att öka med högst cirka 361 007,10 SEK, från cirka 1 805 035,63 SEK till cirka 2 166 042,73 SEK.
  •  Vid full teckning i Företrädesemission uppgår utspädningen till cirka 17 procent.
  •  Teckningsperiod för teckning av aktier kommer att vara från och med den 29 oktober 2019 till och med den 12 november 2019.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier 

Företrädesemissionen omfattas till cirka 13 procent av teckningsförbindelser och till 87 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed cirka 100 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av styrelse och ledning samt utvalda investerare som har aktieinnehav i kapitalförsäkringar. För emissionsgarantierna utgår en marknadsmässig garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts. Dessa förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Indikativ tidplan 

24 oktober 2019 Sista handelsdag i BrainCools aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
25 oktober 2019 Första handelsdag i BrainCools aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
26 oktober 2019 Beräknad   dag för offentliggörande av prospekt avseende Företrädesemissionen
28 oktober 2019 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
29 oktober – 12 november 2019 Teckningsperiod
29 oktober – 8 november 2019 Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market
29 oktober 2019 (tillsvidare) Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen
14 november 2019 Beräknad   dag för offentliggörande av emissionsutfall

Prospekt 

Ett prospekt och anmälningssedel kommer att finnas tillgängligt före teckningsperiodens början på BrainCools hemsida, http://www.braincool.se.

Rådgivare 

Advokatfirman Delphi AB i Malmö är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och har upprättat prospekt i samarbete med bolaget.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.braincool.se.

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019.

Viktig information 

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier, teckningsoptioner, units eller andra värdepapper i BrainCool och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospekt som BrainCool kommer att offentliggöra på Bolagets webbplats efter godkännande och registrering hos Finansinspektionen.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (”BTA”) eller nyemitterade aktier har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTA eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar BrainCools aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. BrainCool lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar