BrainCool offentliggör prospekt avseende företrädesemission om cirka 58,5 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Den 5 april 2017 beslutade styrelsen i BrainCool AB (publ) (”BrainCool”) att – villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma – genomföra en företrädesemission av högst 11 706 064 aktier till en teckningskurs om 5,00 SEK per aktie. Fulltecknad nyemission tillför BrainCool cirka 58,5 MSEK före emissionskostnader. BrainCool har upprättat ett prospekt avseende företrädesemissionen med teckningstid 15 – 29 maj 2017. Finansinspektionen har den 9 maj 2017, godkänt och registrerat prospektet i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.braincool.se, på AktieTorgets webbplats, www.aktietorget.se, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. BrainCool har erhållit garantiåtagande och teckningsförbindelser om cirka 46,8 MSEK, motsvarande 80 procent av företrädesemissionen. Även VD och styrelse har för avsikt att teckna aktier i emissionen.

Erbjudande i sammandrag

  • Teckningstid: 15 – 29 maj 2017.
  • Teckningskurs: 5 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 10 maj 2017. Sista dag för handel i BrainCools aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 8 maj 2017 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 maj 2017.
  • Emissionsvolym: BrainCool genomför härmed en företrädesemission om 58 530 320 SEK vilket omfattar högst 11 706 064 aktier. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen.
  • BrainCool har erhållit garantiåtaganden (78,08 %) och teckningsförbindelser (1,92 %) om cirka 46,8 MSEK, motsvarande 80 procent av företrädesemissionen. Även VD och styrelse har för avsikt att teckna aktier i emissionen.
  • Antal aktier innan företrädesemissionen: 23 412 128 aktier.
  • Värdering (pre money): Cirka 117 MSEK.
  • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 15 – 24 maj 2017.
  • Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 15 maj 2017 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2017.

Prospekt, anmälningssedel och teaser

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.braincool.se, på AktieTorgets webbplats, www.aktietorget.se, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Anmälningssedel och teaser finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.braincool.se, på AktieTorgets webbplats, www.aktietorget.se samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Delphi. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information

Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i BrainCool. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BrainCool kommer endast att ske genom det prospekt som BrainCool offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av BrainCool för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från BrainCool och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar