Delårsrapport för perioden 2019.07.01 – 2019.09.30

Koncernens nyckeltal (tkr) 2019.07.01- 2018.07.01- 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.09.30 2018.09.30 2019.09.30 2018.09.30 2018.12.31
Nettoomsättning 2 426 95 3 221 708 1 287
Summa rörelseintäkter 3 765 1 661 8 297 4 623 8 948
Resultat efter finansiella poster -12 108 -6 716 -37 885 -21 544 -38 939
Av- och nedskrivningar av materiella & -1 156 -845 -3 434 -2 449 -10 707
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 1 231 3 941 1 231 3 941 820
Resultat per aktie (kr) -0,30 -0,19 -0,97 -0,61 -1,10


Moderbolagets nyckeltal (tkr)  2019.07.01- 2018.07.01- 2019.01.01- 2018.01.01- 2018.01.01-
2019.09.30 2018.09.30 2019.09.30 2018.09.30 2018.12.31
Nettoomsättning 3 462 2 195 5 875 2 808 1 287
Summa rörelseintäkter 4 792 3 755 10 943 6 717 8 942
Resultat efter finansiella poster -15 188 -3 913 -40 919 -18 511 -38 006
Av- och nedskrivningar av materiella och -1 143 -839 -3 399 -2 437 -10 685
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 4 2 314 4 2 314 328
Resultat per aktie (kr) -0,38 -0,11 -1,05 -0,53 -1,07

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 

 • Marknadsgodkännande och order för RhinoChill™ i Vietnam  
 • Order i Sydkorea. 
 • Samarbetsavtal MedOne i USA (leasing). 
 • Genombrottsorder från sjukhus i USA avseende två st IQool™ System. 
 • Genombrottsorder och uppföljningsorder på RhinoChill™ i Tyskland för pre-hospital kylning. 
 • Avtal med Karolinska Solna om rekrytering till OM-studie 
 • BrainCool genomför en 100% säkerställd företrädesemission om 40 mkr 

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång 

 • BrainCool erhåller ytterligare order från Freiburg, Tyskland 
 • BrainCool ansöker om ”reimbursement” för RhinoChill™ i samarbete med ledande universitetssjukhus i Tyskland 
 • BrainCool ökar intäkterna med 343% under de tre första kvartalen 2019 jämfört med motsvarande period 2018 
 • BrainCool offentliggör EU-tillväxtprospekt  
 • Genombrott för IQool™ System i USA i form av order på 2 st enheter 
 • Nytt patentgodkännande i USA 
 • BrainCool erhåller order om 100 nya behandlingar med RhinoChill™ 
 • BrainCools företrädesemission slutfördes med en teckningsgrad om 105% 
 • Ny studie med RhinoChill™ visar med statistisk signifikans att tidig kylning leder till ökad överlevnad och neurologisk funktion för hjärtstoppspatienter 

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar