Delårsrapport för perioden januari – juni 2017

Resultat i korthet

Moderbolagets nyckeltal (tkr) jan-jun 2017 jan-jun 2016 jan-dec 2016
Nettoomsättning 547 240 780
Summa rörelseintäkter 1 832 1 565 4 760
Resultat efter finansiella poster -12 635 -5 761 -13 482
Av- och nedskrivningar av materiella och -1 566 -124 -892
immateriella anläggningstillgångar
Kassa och bank 39 972 18 788 6 370
Resultat per aktie (kr) -0,54 -0,28 -0,62

VD Martin Waleij kommenterar:

BrainCool nådde flera avgörande milstolpar under det andra kvartalet 2017. Höjdpunkten var FDAs godkännande av IQool System (BrainCools varumärke i USA) för försäljning på den amerikanska marknaden. Godkännandet bekräftar att BrainCool har en konkurrenskraftig lösning för nästa generations kylsystem som kan användas vid alla typer av kliniska områden som hjärtstopp och stroke. 

BrainCool erhöll även marknadsgodkännande i Australien för marknadsföring och försäljning av BrainCool System. Godkännandet kom efter en extra revision som utvärderade risker för infektioner som upptäckts i samband med kylning med vatten som kylmedel. BrainCool använder inte vatten som kylmedel och revisionen bekräftade att kylmedlet som BrainCool använder inte har någon form av bakterietillväxt och därmed inte medför någon risk för infektioner. Vi bedömer att detta ger BrainCool en klar konkurrensfördel mot andra företags produkter.

I och med godkännandet i USA har vi nu inlett lanseringen av IQool System på den amerikanska marknaden. Lanseringen sker på flera fronter. I samarbete med University of Pittsburgh etablerar vi en klinisk dokumentation för IQool System som omfattar 40 patienter samt en jämförande studie mot en av huvudkonkurrenterna. Studierna är avsedda att stötta marknadsföring och försäljning. Ett tidigare samarbete med Boston Medtech Advisors (BMTA) har fördjupats. BrainCool och BMTA bearbetar de kliniker som deltog i en marknadsundersökning kring medicinsk kylning under 2016.

I den kliniska studien, Princess, med produkten RhinoChill har den tyska kliniken University of Freiburg börjat inkludera patienter. Studien förväntas avsluta rekryteringen av patienter under året och resultatet av studien kan få stor betydelse för implementering av tidig kylning och kombinationen av produkterna RhinoChill och BrainCool System. Interimsdata från studien kommer att presenteras för FDA redan under 2017. Produkten Cooral System- för motverkande av oral mukosit- presenterade under kvartalet de första kliniska resultaten på patienter med bra resultat. Produkten utvärderas i en svensk multicenterstudie som även ligger till grund för ett FDA De Novo 510 (k) ansökan om ett amerikanskt marknadsgodkännande.

Vi genomförde under det andra kvartalet 2017 en företrädesemission som tillförde bolaget netto 41 mkr i likvida medel. Med kapitaltillskottet och marknadsgodkännanden i USA och Australien kommer ett stort fokus ligga på att generera försäljning, skapa intäkter och därmed bygga värden. För våra utvecklingsprojekt sonderar vi även möjligheter till finansiering inom ramen för EUs olika program.

Finansiella kommentarer

BrainCool AB (publ), med det helägda dotterbolaget PolarCool AB, redovisar från och med januari 2017 som en koncern. Under andra kvartalet har verksamheten för idrottsmedicin överlåtits till det helägda dotterbolaget PolarCool AB. Värdet på överlåtelsen uppgick till 3,5 mkr vilket motsvarade det bokförda värdet av projektets utvecklingskostnader inklusive aktiverat arbete för egen räkning, samt varulager om 0,2 mkr bestående av PolarCap-maskiner som används i ishockeystudien. Till följd av verksamhetsöverlåtelsen har BrainCool AB per den 30 juni 2017 en fordran om 3,5 mkr på PolarCool AB.

Interimsgranskningen från ishockeystudiens första säsong indikerar positiva signaler, och vi bedömer att den andra säsongen kommer utgöra tillräcklig klinisk evidens för att etablera PolarCap som ett givet verktyg för behandling av hjärnskakning. Marknadsgodkännande av FDA för BrainCool System är även gynnsamt för en kommande FDA ansökan för produkten.

Koncernens immateriella tillgångar är främst fördelade på fem projekt enligt följande: BrainCool Stroke 12,5 mkr, BrainCool Hjärtstillestånd 9,4 mkr, Oral Mukosit 7,2 mkr, Hjärnskakning 3,3 mkr, samt Migrän 0,5 mkr. Förvärvskalkylen av Benechill visar immateriella tillgångar om patenträttigheter om cirka 12 mkr, varav 8 mkr är bokförda som Rhinochill med inriktning på hjärnkylning och 4 mkr för behandling av migrän.

Varulagret i koncernen ökade med cirka 10 mkr jämfört med motsvarande period föregående år, till följd av Benechillförvärvet. Kassan uppgick vid periodens utgång till 40 mkr, en ökning med cirka 21 mkr jämfört med samma period 2016.

Koncernens eget kapital, exklusive periodens resultat, uppgick till 89 mkr vid halvårsskiftet, en ökning med 41 mkr jämfört med samma period och jämförelsetal föregående år.

Periodens intäkter på cirka 1,8 mkr var något högre än motsvarande period föregående år, medan personalkostnader, konsultarvoden, och avskrivningar bidrog till ökade rörelsekostnader jämfört med samma period 2016. De finansiella posterna belastas under andra kvartalet med räntor på 0,8 mkr  hänförliga till det kortfristiga lånet på 10 mkr som upptogs under slutet av 2016.

Rörelseresultatet under andra kvartalet förbättrades med 2,6 mkr jämfört med kvartalet innan. Resultatförbättringen beror på att rörelsens kostnader minskade med cirka 2 mkr, samtidigt som intäkterna under andra kvartalet ökade med cirka 0,6 mkr. Kostnadsminskningen beror på att integrationen av Benechills verksamhet har avslutats framgångsrikt.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017

- BrainCool erhöll i april marknadsgodkännande i Australien för produkten BrainCool System.

- BrainCool erhöll i maj marknadsgodkännande av FDA i USA för produkten IQool™ System som är det registrerade varumärket i USA för BrainCools produkt.

- Företrädesemissionen avslutades genom att 9 761 760 nya aktier registrerades hos Bolagsverket. Betald Tecknad Aktie (BTA) omvandlades till stamaktie den 10 juli 2017. Bolaget tillfördes 41 mkr netto i likvid efter emissions- och garantikostnader.

- Styrelse och ledning tecknade samtliga aktier enligt det optionsprogram som infördes 2014, med inlösen juni 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

-Det kortfristiga lånet på 10 mkr har återbetalats i sin helhet.

Framtidsutsikter

BrainCool befinner sig i en fas av utveckling och kliniska prövningar med begränsade och svårprognotiserade intäkter den närmaste tiden. Framtida kapitalresurser påverkas av regulatoriska processer, försäljningsstrategi samt möjlig utlicensiering av produkter. Bolaget har en uttalad strategi att arbeta med marknader med tydliga medicinska behov och som har behov av innovationer där möjligheterna för akademiskt forskningsstöd är goda. Detta för att underlätta finansiering av klinisk utvärdering och utveckling.

Information om verksamheten

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Hjärnkylning för stroke, hjärtstillestånd och hjärnskakning samt oral mukosit (OM), en allvarlig biverkan av olika cancerbehandlingar, är bolagets fokus. Ytterligare områden och möjligheter utvärderas löpande inom bolaget.

BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Aktietorget.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Koncernen tillämpar aktiveringsmodellen, vilket innebär att utgifter för utveckling aktiveras som tillgångar i balansräkningen.

Anställda

Antalet anställda i bolaget uppgick per 30 juni 2017 till tio (10), varav sju (7) heltidstjänster.

Aktien

Aktien i BrainCool AB (publ) noterades på Aktietorget den 7 maj 2014. Antalet aktier i bolaget uppgick per den 30 juni 2017 till 23 412 128 stamaktier samt 9 761 760 BTA.  Det finns ett aktieslag (stamaktien) och varje aktie medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en (1) röst på bolagsstämman.

Kommande rapporter

Delårsrapport kvartal 3, 2017                     2017-11-23
Bokslutskommuniké för 2017                     2018-02-02
Årsredovisning 2017                                   mars 2018

Granskning av räkenskaperna

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Lund 2017-08-10
Styrelsen

För mer information
Martin Waleij - VD
+46 - 733 -93 70 76
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om oss

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på SPOTLIGHT Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar