Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i BrainCool AB (publ), org.nr. 556813-5957 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 15 april 2021, kl 11.00 på Medicon Village, Scheelevägen 14, i Lund (lokalen Bioforum byggnad 406).

På grund av fortsatta restriktioner i samband med Covid-19 kommer försiktighetsåtgärder vidtas i samband med stämman. Stämman kommer att hållas så kort som möjligt och det kommer inte heller att serveras någon förtäring i samband med stämman.

Styrelsen har vidare beslutat att aktieägare före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post (s.k. poströstning) som ett alternativ till personlig närvaro vid stämman.

Aktieägare ombeds att poströsta för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen. Aktieägare, ombud och biträden som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte delta i stämman personligen.
 

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 april 2021;
• dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 9 april 2021 vid personlig närvaro, eller vid poströstning, anmält deltagande via poströstningsformuläret senast den 14 april 2021.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@braincool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till BrainCool AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. I anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, e-postadress, samt i förekommande fall lämna uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medta aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.braincool.se. Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 9 april 2021 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 9 april 2021 för att beaktas. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning. En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken enligt ovan, använda ett särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.braincool.se. Det ifyllda och undertecknade formuläret, som även fungerar som en anmälan enligt ovan, måste vara bolaget tillhanda senast den 14 april 2021. Det ifyllda formuläret skickas till Braincool AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, eller med e-post till info@braincool.se.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt, undertecknad av aktieägaren, biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.braincool.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Vänligen observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) måste ha skett senast den 9 april 2021 även om aktieägaren väljer att poströsta inför årsstämman.


Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att under en eller flera gånger fram till nästa årsstämma genomföra nyemission med eller utan aktieägares företrädesrätt
12. Stämman avslutas


 

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 7b)


Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt förslaget i årsredovisningen vilken  kommer publiceras den 25 mars 2021. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019


 

Val av styrelse och revisor samt fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 8, 9 och 10)

Aktieägare representerande cirka 8 procent av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 2 basbelopp för styrelseordförande samt vardera 1 basbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås dels att styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter och att ingen suppleant utses, dels att Jens Kinnander, Hans Henriksson, Martin Waleij och Roger Henriksson omväljs som styrelseledamöter för en period intill slutet av nästa årsstämma. Till revisor föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en period intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser det att utse auktoriserade revisorn Lars Nilsson till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens ramar, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 100 MSEK, (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, och grunden för emissionskursen vid utnyttjandet av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2020 jämte revisionsberättelsen för bolaget, styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende punkt 11 samt fullmakts- och poströstningsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida (
www.braincool.se) och på bolagets kontor (Medicon Village i Lund) minst tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 61 236 341 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

Lund i mars 2021

BrainCool AB (publ)

STYRELSEN

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Onkologi. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.