Ny vetenskaplig publikation med Rhinochill™ System i en av de mest prestigefyllda medicinska tidskrifterna (” The Intensive Care Medicine Journal” )

Publikationen, som publiceras idag, med titeln "Time to intra-arrest therapeutic hypothermia in out-of-hospital cardiac arrest patients and its association with neurologic outcome: a propensity matched sub-analysis of the PRINCESS trial" kommer vara en del av den kommande Juni utgåvan av den prestigefyllda tidskriften The Journal of Intensive Care Medicine (impact faktor 18,97 2018).

Med anledningen av publikationen kommer BrainCool återkomma med en uppdatering om RhinoChill™ under kommande vecka. Nedan följer en svensk version av den engelska releasen som distribueras till våra kontakter inom sjukvården och partners.

” The Intensive Care Medicine” är en månatlig ”peer review” medicinsk tidskrift som omfattar intensivvård och akutmedicin. Publikationen författad av forskningsgruppen för PRINCESS-studien (Dr. Per Nordberg et al) och två amerikanska opinionsledare inom området (Dr. Benjamin Abella och Lance Becker). https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00134-020-06024-3.pdf

Den vetenskapliga publikationen är en analys av insamlade data från PRINCESS-studien som publicerades i JAMA i maj 2019. Målet var att undersöka sambandet mellan tidig initiering av terapeutisk hypotermi för överlevnad och neurologisk funktion vid hjärtstopp utanför sjukhuset. En tidig behandlingsgrupp definierades som patienter randomiserade med EMS <20 minuter från tiden för hjärtstopp. Hos patienter med initial defibrillerbar hjärtrytm (VF / VT-patienter) var skillnaden i CPC 1-2 50,9% mot 29,8%, (p-värde = 0,003), och i andelen med fullständig neurologisk funktion CPC 1 (patienter med fullständig neurologisk återhämtning) var 47,4% mot 21,1% (p-värde = 0,008). CPC (Cerebral performance category) är en skala om 1 – 5 för neurologisk funktion (Se referens 1 nedan – bild 1).

Per Nordberg kommentar, MD PhD Center for Resuscitation Science vid Karolinska Institutet.

"Dessa resultat bekräftar till fullo helt och hållet begreppet " ju tidigare - desto bättre " av kylning under den tidiga hjärt-lungräddning fasen som observerats i experimentella studier. Så vitt vi vet är detta första gången denna koppling har visats i en klinisk prövning med patienter"

”Som ett resultat av de vetenskapliga publikationerna från Princess-studien, där vi har visat att kylning under den tidiga hjärt-lungräddning fasen är säker och effektiv för att kyla hjärtstoppspatienter, förväntar vi oss nu att de internationella riktlinjerna för kylning innan sjukhusvård förändras och att RhinoChill™ är ett alternativ när det gäller att implementera temperatur-behandling redan på platsen där hjärtstopp inträffar.

VD Martin Waleij kommenterar:

”Denna viktiga vetenskapliga publikation, av forskargrupperna i Stockholm och Bryssel tillsammans med betydande amerikanska opinionsledare inom området, visar tydligt att kylbehandlingen ska startas så snart som möjligt. Vidare visar den att tiden för att nå måltemperatur drastiskt påverkar resultaten av överlevnad och förbättrat neurologiskt resultat för patienter med hjärtstopp (se referens 1 nedan bild 2)”.

r mer information

Martin Waleij – VD                                  
+46 – 733 93 70 76                                                                              
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om den vetenskapliga publikationen

Författarna drar slutsatsen att kylning under den tidiga hjärt-lungräddning fasen vilken initierats av ambulanspersonal inom 20 minuter från hjärtstopp, var förknippad med förbättrad neurologisk funktion och fullständig återhämtning hos patienter med defibrillerbar hjärtrytm. Dessa resultat matchar helt och hållet observationer i experimentella studier och så vitt vi vet är detta första gången som detta tydligt har visats i en klinisk prövning på patienter. Inga resultatskillnader sågs hos patienter med initiala icke- defibrillerbar hjärtrytm. En möjlig förklaring till detta resultat är att patienterna randomiserades före ROSC (Return Of Spontaneous Cirkulation) vilket gör en direkt jämförelse svår. Författarna kommenterar att "När patienter med icke-defibrillerbar hjärtrytm, särskilt asystoli, ingår i slumpmässiga hjärtstoppsstudier, kan de potentiella fördelarna med en specifik intervention döljas på grund av de extremt dåliga chanserna att överleva i den specifika gruppen, dvs ett stort antal patienter dör innan de ens anländer till sjukhus.

En nyligen publicerad klinisk studie, Hyperion (randomiserad, multicenterstudie genomförd på 25 franska IVA) av hjärtstoppspatienter med icke- defibrillerbar hjärtrytm i New England Journal of Medicine den 5 oktober 2019, visade en statistisk signifikans fördel till förmån för hypotermi-behandling hos initialt icke-defibrillerbar hjärtrytm. Tiden till måltemperatur i studiegruppen för kylning var mer än 7 timmar att jämföra med 101 minuter för den aktiva gruppen i studien (kylning med RhinoChill™) av Princess-studien (där flertalet patienter avled innan sjukhus).

VD Martin Waleij avslutar;

Även om det statistiska målet med Princess-studien inte var att mäta full återhämtning (CPC 1), var det mest slående resultatet i denna banbrytande kliniska prövning att båda patientgrupperna (CPC 1), var statistiskt signifikanta (p 0.02).

Detta faktum, i kombination med bevisen från denna vetenskapliga publikation (ju tidigare kylning desto bättre resultat, se referens 1 bild) indikerar stora potentiella hälsoekonomiska vinster och förbättrad överlevnad i viktiga patientgrupper.

OM BrainCell konceptet

BrainCool fortsätter verka för mål och vision att alla hjärtstoppspatienter ska kylas vid tidigaste tillfälle på ett sjukhus eller på platsen för hjärtstopp och under transport med ambulans med syfte och mål att förbättra överlevnad och neurologisk återhämtning.

Bolagets BrainCell-konceptet inriktas på, att eliminera tidigare produkters begränsning att behandla patienten i hela vårdförloppet hos hjärtstoppspatienter, samt att utöka konceptet till neurologi.Genom integrationen av RhinoChill™ och BrainCool™ System gör BrainCell det möjligt för vårdpersonal att enkelt och effektivt och viktigast omedelbart initiera kylning av hjärnan omedelbart efter hjärtstopp (RhinoChill™). BrainCell säkerställer långvarig kylning under flera dagar (BrainCool™) och slutför behandlingskedjan. Reference 1

Figure 1 Figure 2

Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2020.

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar