Beslut om övertilldelningsoption i förestående företrädesemission

Med referens till pressmeddelandet ”VideoBur Sthlm Int AB genomför företrädesemission”, publicerat den 23 januari 2018, har styrelsen för VideoBur Sthlm Int AB på ett extra styrelsemöte idag den 31 januari bestämt att göra ett tillägg avseende övertilldelningsoption i företrädesemissionen. Övertilldelningsoptionen kommer vid fullt utnyttjande att öka antalet aktier i bolaget med ytterligare 4 512 500 aktier och inbringa 2 030 625 kronor.

Antalet aktier kommer i emissionen att öka med högst 9 025 000 aktier (13 537 500 aktier inkl. övertilldelningsoption) där två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,45 SEK per aktie.

Beslutet togs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2017. Motivet till emissionen är att möjliggöra en fortsatt expansion i linje med styrelsens strategi. Informationsmemorandum kommer att publiceras senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

VideoBursts största ägare NS Ventures AB som äger cirka 22 procent av aktiekapital och röster, har lämnat in teckningsförbindelser för hela sin ägarandel i emissionen.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 1 februari – 15 februari  2018
 • Avstämningsdag: 30 januari 2018
 • Sista dag inklusive teckningsrätter: 26 januari 2018 (sista dagen då aktien handlas inklusive teckningsrätter).
 • Ex-dag: 29 januari 2018 (första dag aktien handlas exklusive teckningsrätter).
 • Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 30 januari 2018 var aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Teckningskurs: 0,45 kronor per aktie. Courtage utgår ej.
 • Emissionsbelopp: 4 061 250 SEK (6 091 875 SEK inkl. övertilldelningsoption)
 • Antal aktier i erbjudandet: 9 025 000 aktier (13 537 500 aktier inkl. övertilldelningsoption)
 • Handel med BTA: Från 1 februari 2018 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.
 • Handel med TR: 1 februari 2018 - 13 februari 2018
 • Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 1 februari 2018 till och med den 15 februari 2018. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter”.

Antal aktier innan emissionen uppgår till 18 050 000 st aktier och vid fulltecknad emission uppgår totala antalet aktier till 27 075 000 st (31 587 500 st inkl. övertilldelningsoption). Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Videobur Sthlm Int AB att tillföras cirka 4,1 MSEK (6,1 inkl. övertilldelningsoption). Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader med omkring 0,7 MSEK. Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information kommer att offentliggöras i memorandum senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

Teckningsanmälan insändes till: 
Eminova Fondkommission, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm 
Fax: + 46 (0) 8 684 211 29
E-post: info@eminova.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Edselius, Styrelseordförande, Videobur Sthlm Int AB
thomas.edselius@videoburst.com


Denna information är sådan information som VideoBurst är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2018.

Om VideoBurst
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden. Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Om oss

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

Prenumerera

Dokument & länkar