Brandbee Holding AB genomför företrädesemission

Report this content

Vid styrelsesammanträde idag den 19 augusti 2019 fattade styrelsen i Brandbee Holding AB (publ) beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 5 820 268,50 SEK samt en övertilldelningsoption om högst 2 000 000 SEK, vilket medför att Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 2 910 134,25 SEK (3 910 134,25 SEK vid fulltecknad övertilldelningsoption) till 5 820 268,50 SEK (7 820 268,50 SEK vid fulltecknad övertilldelningsoption).

Antalet aktier kommer i emissionen att öka med högst 58 202 685 stycken (78 202 685 st vid fulltecknad övertilldelningsoption) aktier där en (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 0,10 SEK per aktie.

Beslutet togs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2019. Motivet till emissionen är att tillföra rörelsekapital/rensa balansräkningen samt möjliggöra en fortsatt expansion i linje med styrelsens strategi. Informationsmemorandum kommer att publiceras senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

Emissionen omfattas till 89% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 11 september - 25 september 2019

Avstämningsdag: 9 september 2019

Sista dag inklusive teckningsrätter: 5 september 2019 (sista dagen då aktien handlas inklusive teckningsrätter).

Ex-dag: 6 september 2019 (första dag aktien handlas exklusive teckningsrätter).

Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 9 september 2019 var aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 0,10 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Emissionsbelopp: 5 820 268,50 SEK (7 820 268,50 SEK vid fulltecknad övertilldelningsoption)

Antal aktier i erbjudandet: 58 202 685 aktier (78 202 685 aktier vid fulltecknad övertilldelningsoption)

Handel med BTA: Från 11 september 2019 till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Handel med TR: 11 september 2019 - 23 september 2019

Teckning utan företräde: Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske under samma period som teckning med stöd av företrädesrätt d.v.s. från och med den 11 september 2019 till och med den 25 september 2019. Anmälan skall göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av teckningsrätter".

Antal aktier innan emissionen uppgår till 58 202 685 st aktier och vid fulltecknad emission uppgår totala antalet aktier till 116 405 370 st (136 405 370 st vid fulltecknad övertilldelningsoption).

Vid full teckning i företrädesemissionen kommer Brandbee Holding AB att tillföras cirka 5,8 MSEK (7,8 MSEK vid fulltecknad övertilldelningsoption). Från emissionsbeloppet kommer avdrag göras för emissionskostnader med omkring 1 MSEK.

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt ytterligare information kommer att offentliggöras i memorandum senast en dag innan teckningstiden påbörjas.

Teckningsanmälan insändes till:
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, Ärende: Brandbee
Valhallavägen 124, 114 41 Stockholm
Fax: 08-408 933 51
Tfn: 08-408 933 50
Email: info@hagberganeborn.se (inskannad anmälningssedel)

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 372 8217
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan information som Brandbee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019.