Förslag till beslut av punkterna 9-12 och 14 på dagordningen för VideoBursts kommande årsstämma

VideoBur Sthlm Int AB håller årsstämma 2018-05-16 och kallelsen med förslag på dagordning publicerades 2018-04-16. Nedan anges styrelsens förslag till beslut i punkterna 9-12 och till punkt 14 på den angivna dagordningen.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter
Det föreslås att styrelsen ska bestå av minst fyra ledamöter.


10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Aktieägare representerande cirka 33 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå med ett helt prisbasbelopp till styrelseordförande och med ett halvt prisbasbelopp till den styrelseledamot som är oberoende och inte är anställd i bolaget. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.


11. Val av styrelse, eventuella styrelsesuppleanter och revisorer

Huvudägaren föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant och att omval av styrelsens ledamöter sker. Dvs omval av Thomas Edselius, Fredrik Preisler, Gunnar Knowles samt Christofer Lee. Till revisor föreslås nyval av Ernst & Young AB 556053-5873, 103 99 Stockholm med huvudansvarig revisor: Per Karlsson 620824-3359 c/o E&Y, 262 31 Ängelholm.


12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår ersättningspolicy, villkor och riktlinjer till bolagsledningen enligt följande: Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Grundprincipen är att den rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 % procent av fast årslön. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Vår ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning. Styrelsen skall årligen utvärdera behovet av aktierelaterat incitamentsprogram och vid behov föreslå styrelsen att framlägga ett beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga anställda.

Styrelsen för VideoBur Sthlm Int. AB ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.


14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst upp till 4.000.000 kronor motsvarande högst 80.000.000 stycken aktier. Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för tecknade aktier ska kunna ske genom kontant betalning, apport eller kvittning. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Övrigt

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.


Huvudägarnas inställning

Aktieägare, som representerar ca 33 procent av det totala antalet röster i bolaget, har anmält att de vid stämman avser att rösta för förslagen.

Styrelsen Videobur Sthlm Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Styrelseordförande Thomas Edselius
Telefon: +46 (0)73 091 12 11
ir@videoburst.com
www.videoburst.com

Om oss

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.