Kommuniké från årsstämman 2019 i Brandbee Holding AB (publ)

Report this content

Idag den 17 maj höll Brandbee Holding AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.

  • Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2018 ska ingen utdelning ske.

  • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

  • Stämman godkände huvudägarnas förslag till att behålla antalet styrelseledamöter till fyra stycken, inga suppleanter.

  • På stämman beslutades att frångå tidigare föreslagen ersättning till styrelsens ledamöter om 100 000 kronor. Istället beslutade stämman om att ersättning om 400 000 kronor skall fördelas inom styrelsen. Styrelsen föreslår att Ernst & Young AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.

  • Stämman beslutade enligt huvudägarnas förslag om omval av Jonas Litborn, Gunnar Mannerheim och Johan Eriksson, samt nyval av Stephan Knowles.

  • Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt huvudägarnas förslag.

  • Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom teckningsoptioner att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer.

  • Stämman beslutade att anta huvudägarnas förslag till antagande av incitamentsprogram, samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av och förfogande över teckningsoptionerna inom ramen för incitamentsprogrammet till verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.brandbee.com, eller under nyheter på Spotlight Stock Markets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD

Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.

Mer information om bolaget finns på ​www.brandbee.com.​