Kommuniké från den extra bolagsstämman i Brandbee Holding AB mars 2021

Report this content

Idag den 12 mars höll Brandbee Holding AB en extra bolagsstämma i advokatfirman Glimstedt lokaler. Aktieägare motsvarande 14,28 % av rösterna var närvarande vid stämman. Stämman har beslutat enhälligt i samtliga punkter nedan enligt styrelsens förslag.

Beslutspunkter:

  • Det beslutades att fullborda förvärvet av CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco AB och CloudRepublic Grab AB
  • Det beslutades att emittera 450 428 950 aktier (en ökning av aktiekapitalet med  22 521 447,5 kronor) för att fullborda förvärvet av; CloudRepublic ANEGY Online Marketing AB, CloudRepublic Northside AB, CloudRepublic Falco AB och CloudRepublic Grab AB
 
  • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller apportegendom. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 300 000 000 aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 15 000 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Detta bemyndigande ska ersätta det av årsstämman lämnade bemyndigandet.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, Styrelseordförande
Telefon: +46 72 439 99 00
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com
 

Prenumerera

Dokument & länkar