Kvartalsrapport 3 2019

Report this content

VD HAR ORDET 

 Jag har nu varit på BrandBee i fyra veckor och jag är tacksam för det stöd jag fått från er aktieägare i samband med att vår emission övertecknades med 98%. Mitt fokus under denna tid har varit att förenkla och förtydliga vårt erbjudande mot marknaden samt att initiera kundkontakt. Mitt absolut största fokus framgent är att driva intäkter till Bolaget och säkerställa att vi har en lönsam och framgångsrik affär. 

BrandBee är idag ett högintressant Martechbolag med en relativt unik position inom digital marknadsföring. Det jag tar med mig till Bolaget är 16 års säljerfarenhet från mediebranschen och därmed en klar bild över vad marknaden efterfrågar. När jag antog det här uppdraget gjorde jag en genomlysning av Bolagets erbjudande och jag är nu ännu mer övertygad om att det ligger i linje med vad marknaden efterfrågar. 

I grunden säljer Brandbee en SaaS-lösning med fokus på video och rörliga annonser. Jag har valt att dela upp verksamheten i två delar, VideoBee och Brandbee Agency. Allt för att göra det enklare för marknaden att förstå vad vi tillför. 

VideoBee används idag till att effektivt producera rörligt material för sociala medier, hemsidor, digital signage med mera. Vi kommer framöver att komplettera plattformen med ytterligare funktioner inom bland annat AI för optimering av såväl content som kampanjer. Marknaden automatiseras mer och mer och detta blir nästa steg för att säkerställa VideoBees position. 

BrandBee Agencys erbjudande består av all kunskap kring att driva både branding och konvertering, främst med video och rörligt som utgångspunkt. Det är inom Brandbee Agency som vi hjälper våra kunder med strategi, planering och exekvering av digitala mediekampanjer. Historiskt sett har vi varit framgångsrika inom leadsgenerering (performance) och nu ska vi förverkliga visionen att erbjuda ett helhetsgrepp inom digital marknadsföring. 

Jag har haft möjlighet att träffa både existerande och potentiella kunder, jag har provtryckt pitchen och redan upplevt bra respons från marknaden. Jag ser fram emot att få dela med mig av nyheter kring nya kunder och samarbeten som ska driva oss framåt. 

Välkomna till vår extra bolagsstämma den 12 november!

Hälsningar,
Magnus Clarenbring
VD Brandbee Holding AB


FINANSIELL ÖVERSIKT 

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 3 2019
Nettoomsättningen uppgick till 0,5 MSEK (0,5)
Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,6)
Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-1,8)
Periodens resultat uppgick till -3,2 MSEK (-1,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,05)
Siffror inom parentes avser kvartal 3 2018.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - SEPT 2019
Nettoomsättningen uppgick till 2,1 MSEK (0,9)
Totala intäkter uppgick till 2,1 MSEK (1,6)
Rörelseresultatet uppgick till -7,2 MSEK (-5,3)
Periodens resultat uppgick till -8,1 MSEK (-5,4)
Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,14)
Siffror inom parentes avser jan - sept 2018.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 3 2019
Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,0)
Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,0)
Rörelseresultatet uppgick till -0,9 MSEK (0,0)
Periodens resultat uppgick till -1,3 MSEK (0,0)
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (0,00)
Siffror inom parentes avser kvartal 3 2018.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - SEPT 2019
Nettoomsättningen uppgick till 0,8 MSEK (0,1)
Totala intäkter uppgick till 0,8 MSEK (0,1)
Rörelseresultatet uppgick till -3,0 MSEK (-1,0)
Periodens resultat uppgick till -3,9 MSEK (-1,0)
Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,03)
Siffror inom parentes avser jan - sept 2018.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.09.30)

  • Bolaget ingick ett avtal om ägarspridning med Dividend Sweden AB för att bredda aktieägarbasen

  • Brandbee genomförde en ledningsförändring genom att tidigare styrelseordförande Jonas Litborn utsågs till tillförordnad VD och styrelseledamot Johan Eriksson tog över posten som styrelseordförande

  • Brandbee lanserade en automatiserad videolösning för mäklare

  • Brandbee inledde ett strategiskt samarbete med MacGraphics Carranz och i samband med detta öppnade bolaget ett lokalt kontor i Manila, Filippinerna

  • Styrelsen utsåg Magnus Clarenbring till ny VD för Brandbee 

  • Den 19 augusti 2019 beslutade styrelsen i Brandbee Holding AB att genomföra en företrädesemission för att tillföra bolaget maximalt 7 820 268,50 SEK (före avdrag för emissionskostnader). För detaljer avseende emissionen se pressrelease publicerad 2019-08-19 på Bolagets alternativt Spotlight Stock Markets hemsida.

  • Magnus Clarenbring tillträder som VD den 23 september och i samband med detta återgår Jonas Litborn till styrelseordförande och Johan Eriksson till styrelseledamot


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

  • Brandbee Holding ABs företrädesemission tecknas till 198% och styrelsen föreslår en riktad emission som ersätter övertilldelningsoptionen, för att möta marknadens intresse

  • Styrelsen kallar till extra bolagsstämma den 12 november för att ta beslut om den riktade emissionen och rösta fram en ny styrelseledamot då Gunnar Mannerheim valt att avgå på grund av tidsbrist

  • Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman utser Madeleine Lindahl som efterträdare till Gunnar Mannerheim

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
Jonas Litborn, VD
Telefon: +46 70 640 02 53
ir@brandbee.com

Om Brandbee Holding AB
Brandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.
Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com.

Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019.