VIDEOBUR STHLM INT AB - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN-DEC 2017
Totala intäkter uppgick till 3,4 MSEK (4,3)
Rörelseresultatet uppgick till -6,6 MSEK (-3,1)
Periodens resultat uppgick till -6,6 MSEK (-3,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK (-0,22)

Siffror inom parentes avser jan-dec 2016.


KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 4 2017
Totala intäkter uppgick till 0,7 MSEK (1,6)
Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-0,7)
Periodens resultat uppgick till -1,7 MSEK (-0,7)
Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,05)

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2016.


ANTALET AKTIER
Bolaget har per 2017-12-31, 18 050 000 aktier.


FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2017. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.


KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport ett 2018 2018-04-27
Halvårsrapport 2018 2018-08-28
Delårsrapport tre 2018 2018-10-30


ÅRSSTÄMMA
Årsstämma planeras till den 16 maj 2018 i Bolagets lokaler på Karlavägen 40 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och AktieTorgets hemsidor från den 25 april 2018.

VD HAR ORDET

Det gångna året har varit en utmanande period både för mig och för Bolaget. VD byte, omstrukturering och expansion har varit på agendan, lägg därtill att vi tagit fram en ny unik produkt som möjliggör för användarna att snabbt och enkelt skapa sin egen reklamfilm och sätta igång med YouTube-kampanjer direkt i vår plattform.

Min erfarenhet inom internationell expansion var en stor faktor till varför jag tillfrågades för tjänsten som VD för VideoBurst och det var därmed självklart att det var just det vi nu skulle satsa på. Jag påbörjade mitt arbete med att se över Bolagets alla delar och gjorde en mindre omorganisation för att få in de roller som behövdes för att driva Bolaget framåt i den riktning ledningen hade tänkt. Vi har sett över samtliga av våra kostnader, vilket blir tydligt under kvartal fyra 2017, utan att för den delen dra ner på personalstyrkan.

Samtidigt har vi också lyckats nå de mål vi siktat på. Vår integration mot YouTube lanserades i november vilket gav oss en ny intäktskanal och innebar att vi kunde ta steget från att vara ett rent videoproduktionsbolag till att även möjliggöra YouTube annonsering – direkt i vår plattform. Detta har redan gett resultat i form av försäljning av YouTube-kampanjer i Indonesien och vi  har dessutom öppnat ett nytt säljkontor, denna gång i Indien, vilket känns mycket spännande.

Efter att ha testat vår YouTube-integration med positiv respons i Asien kommer vi nu under våren att lägga mer tid och kraft på att sälja in den även på den svenska marknaden, till såväl nya som befintliga kunder. Parallellt med detta kommer vi att arbeta vidare med det pilotprojekt som inleddes under hösten samt jobba för att driva upp intäkterna.

När jag blev erbjuden tjänsten som VD för VideoBurst och gavs möjlighet att sätta mig in i Bolaget, produkten och marknaden på en djupare nivå så blev jag oerhört inspirerad av potentialen. Den molnbaserade produkten som utvecklats för att underlätta för företag att använda video i sin kommunikation ligger helt rätt i tiden. Inte minst nu efter att vi lanserat vår integration mot YouTube och därmed gjort annonsering till en naturlig del av vårt erbjudande. Det, kombinerat med att vi är verksamma på en marknad som fortsätter att öka år efter år, gör att framtiden känns lovande.

Christofer Lee
Verkställande Direktör VideoBur Sthlm Int AB

Om VideoBurst
VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt, när de vill och vart de än befinner sig, genom en molnbaserad digital plattform. VideoBurst vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation med video. Målet är att ta en marknadsledande position i Sverige och att etablera sig som en stark aktör på den globala marknaden.
Mer information om bolaget finns på www.videoburst.com

Denna information är sådan information som VideoBur Sthlm Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018.

Om oss

BrandBee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. BrandBee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.