Eltermografering minskar risken för bränder

Report this content

Varje år gör räddningstjänsten 1800 uttryckningar på grund av elrelaterade bränder, enligt en rapport från Elsäkerhetsverket. Förutom dödsfall och skador leder bränderna till stora kostnader för samhället. Nu släpper Brandskyddsföreningen en reviderad version av ”norm Termograför elanläggning” med målet att minska antalet elrelaterade bränder genom ökad kunskap.

Statistiken visar att antalet elrelaterade bränder ökar i samhället. Det är främst faktorer som vibrationer, fukt, smuts, snedbelastning och korrosion som kan påverka risken för brand. Men också rent mekaniskt slitage är en faktor som kan spela in. Ibland förekommer fel även i helt nya anläggningar på grund av för dålig åtdragning, vilket i dag är den vanligaste orsaken till driftavbrott och elbränder.
 

Termografering visar bristerna
Den främsta anledningen till att termografera sin elanläggning, oavsett om det gäller en villa eller en stor industrifastighet, är att hitta onormala varmgångar i dess elektriska komponenter.

Vid en eltermografering använder man en avancerad värmekamera för att mäta temperaturdifferenser i elektriska installationer och en certifierad termograför har dokumenterad kunskap för att korrekt genomföra termografering av olika anläggningar. Idag är dock endast ett 30-tal personer i Sverige certifierade termograförer.

- Det är alldeles för få, vi hoppas att fler ska inse nyttan med termografering och att fler certifierar sig mot normen. Fler certifierade termograförer skulle kunna innebära en ökad kunskap och förståelse för nyttan med termogrefing hos exempelvis fastighetsägare, verksamhetsutövare och kravställare vilket i sin tur skulle kunna minska risken för driftavbrott och elbränder, säger Joakim Jonsson, expert el, Brandskyddsföreningen.
 

Viktigt att åtgärda fel i tid
Ett fel i en elanläggning kan i bästa fall leda enbart till driftstopp men i värsta fall kan en ljusbåge, explosion eller brand uppstå. Om man regelbundet termograferar sin anläggning kan man hitta felet i tid och åtgärda det innan det får konsekvenser.

- Det borde vara praxis för alla elinstallationsföretag att ha certifierade termograförer, också företag och privatpersoner borde anlitade termograförer i högre utsträckning, det skulle öka säkerheten i Sveriges byggnader, säger Joakim Jonsson.
 

För mer information eller frågor, kontakta gärna:
Joakim, Jonsson, expert el, Brandskyddsföreningen, tel: 08-588 475 64 eller mail: joakim.jonsson@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig, Brandskyddsföreningen, tel: 070-542 77 18 eller mail: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

 

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar och driver opinion för ett brandsäkrare Sverige. Vi är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader, bland annat genom besiktning, utbildningar, restvärderäddning och konceptet Heta Arbeten®. Brandskyddsföreningen arbetar fram gemensamma normer och regelverk för olika branscher och genom Insamlingsstiftelsen Brandforsk finansierar vi forskning och utveckling inom brandsäkerhetsområdet. Läs mer på www.brandskyddsforeningen.se.

Information om Brandskyddsföreningens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Prenumerera