Kvartalsrapport juli–september 2021

Report this content

Stark orderingång och förbättrad marginal i kvartalet

• Nettoomsättningen ökade med 2 procent och uppgick till 4 854 (4 750) MSEK
• Orderstocken uppgick till 15 269 (14 274) MSEK
• EBITA ökade med 4 procent och uppgick till 294 (284) MSEK
• EBITA-marginalen uppgick till 6,1 (6,0) %
• Resultat efter skatt uppgick till 221 (213) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -139 (10) MSEK
• Nettoskuldsättningen uppgick till -1 906 (-1 230) MSEK
• Tre förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 118 MSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,09 (1,07) SEK

Kommentar från vd
Orderingången ökade med 30 procent i kvartalet och EBITA-marginalen förbättrades till 6,1 procent. En förbättrad efterfrågan på installationsprojekt ökade orderstocken och gör Bravida välpositionerad för kommande kvartal.

Omsättning och EBITA
Det är glädjande att vi nu under kvartalet ser en återhämtning till mer normala förhållanden. Omsättningstillväxten uppgick till 2 procent. Pandemin har föregående år påverkat orderingången inom installationsverksamheten vilket resulterat i lägre produktionsvolym i år. Även viss fördröjning av projektplanering och uppstart hos kunderna förklarar den lägre aktiviteten. Orderstocken för installationsprojekt har förbättrats med 1,5 miljarder SEK under 2021 vilket kommer att öka produktionsvolymerna i kommande kvartal. 

Orderingången, driven av installationsprojekt, ökade med 30 procent. Alla länder bidrog till ökningen och orderstocken växte i samtliga länder förutom i Finland. I kvartalet ökade omsättningen inom service med 6 procent med god tillväxt i Norge, Danmark och Finland. 

EBITA-marginalen som förbättrades till 6,1 procent ökade i Sverige, Norge och Danmark och var oförändrad i Finland. Det stabila resultatet visar på styrkan i vår affär, att vi kan hålla och till och med förbättra marginalen i tuffare perioder. Detta trots satsningar i bland annat digitala verktyg samt rekrytering av nya kompetenser som stödjer vår långsiktiga strategi.

Kassaflödet 
Det operativa kassaflödet försämrades i jämförelse med föregående år vilket förklaras till stor del av ökade kundfordringar. Vi har fortsatt två stora oreglerade fordringar i Danmark mot två offentliga kunder som har påverkat kassaflödet negativt under året. Dessa projekt är produktionsmässigt i sin slutfas och fordringarna kommer att avgöras i skiljedom. Vår bedömning är att detta kommer att ta tid men att det inte kommer att få någon väsentlig resultatpåverkan.


Förvärv 
Under 2021 har vi hittills tillträtt 15 förvärv med en sammanlagd årsomsättning på cirka 750 MSEK. Vi har förvärvat tre verksamheter inom byggnadsautomation som är ett prioriterat tillväxtområde för Bravida. Vi ser att konkurrensen om förvärvsobjekt ökat något och under kvartalet har vi förstärkt kapaciteten i den operativa verksamheten för att öka vår förvärvstakt. Det har resulterat i en betydligt högre aktivitet och en mycket god pipeline av möjliga förvärv. Vidare fortsätter vi att förstärka vår finska verksamhet och har avtalat om förvärv av ett ventilationsbolag med en omsättning på cirka 110 MSEK som breddar vårt kunderbjudande i södra Finland. 

Hållbarhet
Under kvartalet har vi lanserat Green Hub, vårt fossilfria service koncept i större städer vilket har mottagits med stort intresse från våra kunder. Vi har också utvecklat vårt hållbarhetsarbete som är en viktig del av vår långsiktiga strategi. Bravida investerar och satsar även på nya tillväxtområden som byggnadsautomation och teknisk facility management där vår höga tekniska kompetens kommer att bidra till klimatsmarta lösningar med minskad energiförbrukning för våra kunder. 

Det viktigaste nyckeltalet för att minska vårt eget klimatavtryck är att konvertera vår fordonsflotta på närmare 7 000 bilar till fossilfria bränslen. Det är en utmaning, men andelen beställda el- och hybridbilar växer vartefter det kommer ut nya bilmodeller på marknaden som passar som servicebilar och uppgår nu till 42 procent av totalt beställda bilar 2021. 

Framtidsutsikter
Marknadsutsikterna har förbättrats successivt under året och återhämtningen inom både service- och installationsverksamheten är tydlig. Som vi tidigare kommunicerat ökar råvarupriserna kraftigt och det finns risk för materialbrist inom vissa områden. I Bravida följer vi utvecklingen noga och vi har en bra systematik för att hantera detta. 

Vår styrka är att vi både kan genomföra små och medelstora projekt, men även att vi är en av få aktörer som kan hantera stora komplexa projekt. Vi ser en ökad efterfrågan på stora infrastrukturprojekt och jag är stolt över att Bravida bland annat ingår i ett konsortium som är en av fyra prekvalificerade anbudsgivare till Fehmarn bält tunneln mellan Danmark och Tyskland. Vår starka orderingång och orderstock borgar för en förbättrad omsättningstillväxt de kommande kvartalen.

Mattias Johansson 
Stockholm i oktober 2021

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-kontakt 
Telefon: +46 8 695 20 07
peter.norstrom@bravida.se


Rapporten presenteras klockan 09:30 av vd och koncernchef Mattias Johansson och CFO Åsa Neving. Därefter sker en presentation av Bravidas uppdaterade hållbarhetsstrategi, ca. klockan 10.30. Presentationerna sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.
 

Länk till webbsändning
https://tv.streamfabriken.com/bravida-q3-2021


Telefonnummer för telefonkonferens
SE:  +46856642704 (Lokalt tel.nr) 
UK:  +443333009263 (Lokalt tel.nr)
US:  +1 6319131422 (Lokalt tel.nr PIN: 1345 1744#)

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021, kl. 07:30 CET.

Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter. 

Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 12 000 medarbetare och finns på över 180 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.bravida.se

Prenumerera

Media

Media