Nyemission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram

Report this content

Stockholm – Styrelsen i Bravida Holding AB (”Bravida”), (Nasdaq Stockholm: BRAV), har idag beslutat om nyemission och omedelbart därefter återköp av 600 000 C-aktier.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 april 2021 har Bravidas styrelse beslutat att öka aktiekapitalet med 12 000 kronor genom en riktad kontantemission av 600 000 C-aktier till Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde. Vidare har Bravidas styrelse beslutat att omedelbart återköpa samtliga 600 000 C-aktier från Nordea till samma pris som teckningskursen.  

Syftet med emissionen och återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier till anställda inom koncernen som deltar i det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2021, som antogs på årsstämman den 26 april 2021, genom att Bravida senare omvandlar C-aktierna till stamaktier.  

Bravida innehar sedan tidigare 492 827 C-aktier. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och berättigar till 1/10-dels röst vardera.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norström
IR-kontakt
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07

Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter. 

Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 12 000 medarbetare och finns på över 180 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.bravida.se

Prenumerera

Dokument & länkar