• news.cision.com/
 • Bråviken/
 • Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 1 oktober 2019

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 1 oktober 2019

Report this content

Aktieägarna i Bråviken Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 1 oktober 2019
klockan 10.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, våning 7, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman;

 • ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 september 2019, och
 • ombeds anmäla sitt deltagande hos bolaget senast den 25 september 2019.

Anmälan ska antigen ske skriftligt per post till Bråviken Logistik AB (publ), Att: Johan Åskogh, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller per e-post: johan.askogh@paretosec.com. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde uppges. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

I samband med årsstämman kommer aktieägares samt ombuds personuppgifter att hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter hanteras endast för att uppfylla legala krav samt administrera årsstämman. Detta kan vara personuppgifter hämtade från aktieboken, anmälan av deltagande samt information om ombud och kommer att hanteras för registrering, upprättande av aktieägarförteckning samt, om tillämpbart, föras till protokollet. För mer information kring bolagets hantering av personuppgifter vänligen se bolagets Policy för skydd och hantering av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 25 september 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.bravikenlogistik.se, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 5 450 000 aktier, motsvarande 5 450 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

Dispositioner beträffande resultat (ärende 8)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 485 718 533 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 4 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 21 800 000 kr. Styrelsen lämnar förslag på utdelning till årsstämman om 2 kr per aktie per kvartal. Detta skulle innebära 8 kr per aktie sett över ett helt kalenderår. Styrelsen föreslår emellertid vid denna årsstämma en bolagsordningsändring som innebär att bolagets räkenskapsår ska ändras från brutet till kalenderår. Om årsstämman beslutar att ändra bolagets räkenskapsår i enlighet med styrelsens förslag innebär detta, med hänsyn till att styrelsen avser att tillämpa ett förkortat räkenskapsår för perioden den 1 juli 2019 – den 31 december 2019, att nästa årsstämma kommer att hållas på våren 2020. Eftersom en årsstämma inte kan besluta om att en avstämningsdag för utdelning ska infalla på en tidpunkt som inträffar efter nästkommande årsstämma, föreslår styrelsen att denna årsstämma beslutar om två kvartalsutdelningar om 2 kr per aktie var, d.v.s. totalt 4 kr per aktie.

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdagarna för betalning av utdelningen blir den 3 oktober 2019 och den 27 december 2019.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelseledamöterna och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 1, 10, 11 och 12)

Följande förslag till stämman har lagts fram av aktieägarna AC-Gruppen AB, Christer Rapp Fastighetsinvest AB, Rapp Fastigheter AB, Rapp Holding Group AB och Carl Trygger Stipendie- och Underhållsstiftelse för Boxholm som representerar sammanlagt cirka 9,4 procent av samtliga aktier och röster i bolaget:

 • Föreslås att Fredrik Dungner ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
 • Föreslås att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra utan styrelsesuppleanter (ärende 10).
 • Föreslås att antalet revisorer för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara en utan revisorssuppleanter (ärende 10).
 • Föreslås att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt      180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna (ärende 11).
 • Föreslås att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning (ärende 11).
 • Föreslås omval av Christer Rapp, Erica Magnergård, Per-Åke Agnevik och Peter Lindblad för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christer Rapp föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 12).
 • Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 12).

Ändring av bolagsordningen (ärende 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av § 11 i bolagsordningen avseende räkenskapsår. Följande ny lydelse föreslås:

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

Nuvarande lydelse: Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/7 – 30/6.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande, föreslagen ny bolagsordning samt fullmaktsformulär kommer från och med den 2 september 2019 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, 103 91 Stockholm och på bolagets webbplats www.bravikenlogistik.se, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm augusti 2019

BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Bråviken Logistik i korthet

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Dokument & länkar