Kommuniké från årsstämma den 1 oktober i Bråviken Logistik AB (publ)

Report this content

Vid årsstämma den 1 oktober 2019 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut:

 •  Fredrik Dungner utsågs till ordförande vid årsstämman.
 •  Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018/2019 intagna resultat- och balansräkningarna.
 •  Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:

  Stämman beslutade att av tillgängliga vinstmedel om 485 718 533 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 4 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 21 800 000 kr. Stämman beslutade om utdelning om 2 kr per aktie per kvartal. Detta skulle innebära 8 kr per aktie sett över ett helt kalenderår. Stämman beslutade om en bolagsordningsändring som innebär att bolagets räkenskapsår ändras från brutet till kalenderår och att bolaget kommer att tillämpa ett förkortat räkenskapsår för perioden den 1 juli 2019 - den 31 december 2019. Nästa årsstämma kommer således att hållas på våren 2020. Eftersom en årsstämma inte kan besluta om att en avstämningsdag för utdelning ska infalla på en tidpunkt som inträffar efter nästkommande årsstämma, föreslår styrelsen att denna årsstämma beslutar om två kvartalsutdelningar om 2 kr per aktie var, d.v.s. totalt 4 kr per aktie.
 •  Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2018/2019.  
 •  Det beslutades att till styrelsen omvälja Christer Rapp, Erica Magnergård, Per-Åke Agnevik och Peter Lindblad för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att välja Christer Rapp till styrelsens ordförande. 
 •  Det beslutades om att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 180 000 kronor, varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna.
 •  Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Malin Lüning till huvudansvarig revisor.
 •  Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.
 •  Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Johan Åskog, VD

Bråviken Logistik AB (publ)

+46 8 402 53 81

Sara Williamson, IR-kontakt

Bråviken Logistik AB (publ)

+46 8 402 53 94

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market. Bolagets VD är Johan Åskogh och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bråviken Logistik AB (publ)

c/o Pareto Business Management AB

Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Dokument & länkar