Kommuniké från extra bolagsstämma den 28 oktober i Bråviken Logistik AB (publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2019 i Bråviken Logistik AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att godkänna försäljningen av dotterbolaget Bråviken Logistik Fastigheter AB:s tre helägda dotterbolag: Bråviken Flahult PropCo AB, Bråviken Norrköping PropCo AB och Bråviken Nyköping PropCo AB ("Transaktionen"). Det noterades att Transaktionen är villkorad av ett slutligt godkännande från köparens investeringskommitté.
  • Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 4 950 000 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalet minskas därmed från 5 450 000 kronor till 500 000 kronor. Minskningen sker utan indragning av aktier.
  • Stämman beslutade att anta ny bolagsordning.

Vidare föredrogs Transaktionen på stämman:

Uppdaterade proformauppgifter och förskjuten tidplan för transaktionen

I samband med offentliggörandet av att Bråviken Logistik AB (publ) ("Bolaget") ingått avtal om försäljning av samtliga koncernens fastighetägande bolag ("Transaktionen") den 25 september 2019, offentliggjorde Bolaget vissa proformasiffor angående Transaktionen och en tänkt tidplan för genomförandet av Transaktionen. Nedan framgår mer detaljerade proformauppgifter om Transaktionen. Vidare har tidplanen förskjutits och en uppdaterad tidplan presenteras nedan.

Proforma

Fastighetsvärdet i transaktionen, 1 800 mkr, motsvarar en premie om 11% jämfört med en extern värdering som Bolaget genomförde under juni 2019.

Pris per aktie i Transaktionen efter estimerade transaktionskostnader beräknas vara 131,5 kr, motsvarande en totalavkastning om cirka 151,5%, till skillnad från tidigare kommunicerade 131 kr (totalavkastning: 151%). Detta motsvarar en premie om 16% i jämförelse med den genomsnittliga stängningskursen under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Transaktionen.

Tidplan

Transaktionen avses genomföras på följande tidplan:

  • Uppskattad tidpunkt för beslut av köparens investeringskommitté: omkring 22 november 2019
  • Uppskattad tillträdesdag i transaktionen: 29 november 2019

Efter Transaktionens genomförande avser styrelsen att Bolaget ska skifta ut likvid genom inlösen av aktier till aktieägarna och därefter likvideras. Den ordinarie bolagsstämma, som beräknas avhållas under mars 2020, avses fatta de beslut som är nödvändiga för detta. Exakt tidpunkt för den ordinarie bolagsstämman kommer att finnas tillgänglig genom Bolagets finansiella kalender (https://www.bravikenlogistik.se/investor-relations/finansiell-kalender/).

* * * * * * *

Stockholm, 28 oktober 2019

BRÅVIKEN LOGISTIK AB (PUBL)

Styrelsen

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Johan Åskog, VD
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 81

Sara Williamson, IR-kontakt
Bråviken Logistik AB (publ)
+46 8 402 53 94

Bråviken Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2017 indirekt äger en fastighetsportfölj. Beståndet omfattar ca 139 000 uthyrbar area fördelat över tre stycken logistikfastigheter belägna i Norrköping, Nyköping och Jönköping och är idag fullt uthyrt. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market. Bolagets VD är Johan Åskogh och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bråviken Logistik AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Dokument & länkar