Delårsrapport, jan-juni 2020

Report this content

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 356 Mkr för första halvåret, vilket är en ökning med 9 % jämfört med samma period 2019. Rörelseresultatet blev 29,5 Mkr, en ökning med 42 %.

Andra kvartalet 2020 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 179,2 (164,5) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,6 (10,3) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 15,6 (10,3) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 12,3 (8,1) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,017 (0,012) kr

Första halvåret 2020 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 356,0 (325,8) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 29,5 (20,8) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 29,6 (20,9) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 23,2 (16,3) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,033 (0,023) kr

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Viktiga händelser första halvåret

 • Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning 0,05 (0,05) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt mycket starkt. Kassan vid utgången av perioden (efter utdelningen) uppgår till 160 Mkr. Bolaget har inga banklån.
 • Under första halvåret har antalet bredbandskunder ökat med netto ca 6 100 (7 100) st.
 • Intäkterna från företagsförsäljningen ökade med 11 % och från privatförsäljningen med 9 % jämfört med första halvåret 2019.
 • Arbetet med att förbättra bruttomarginalerna har en påverkan på intag av nya kunder under första och andra kvartalet.
 • Påverkan av Covid 19: Bredband2 tillhör inte en utsatt sektor och är heller inte tydligt exponerad mot utsatta sektorer. PTS bedömning är att Covid-19- pandemin på kort sikt får relativt begränsad effekt på bredbandsutbyggnaden. Uppgifter tyder på att utbyggnaden i stort sett fortgår enligt planerna.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5500 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 28/7-2020 kl.09.30.

 

Prenumerera

Dokument & länkar