Delårsrapport, januari -september 2021

Report this content

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 1136 Mkr för nio månader 2021. Resultatet EBITDA uppgår till 158 Mkr.

Bredband2 förvärvade A3 den 30 november 2020. Periodens nio månader 2021 är den första redovisade niomånadersperioden för de två bolagen konsoliderade. Från och med 2021 redovisar Bredband2 enligt standard IFRS (tidigare K3).

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år. Jämförelsetalen redovisar Bredband2 före förvärvet av A3 och har omräknats enligt standard IFRS.

Tredje kvartalet 2021 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 378,3 (182,4) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 56,4 (38,0) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 23,7 (23,8) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 21,2 (23,0) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 16,1 (18,0) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,017 (0,026) kr

Periodens nio månader i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 136,0 (538,4) Mkr
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 157,9 (98,0) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 67,4 (55,1) Mkr
 • Resultatet före skatt uppgick till 60,5 (52,7) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 59,5 (41,4) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,062 (0,059) kr

Viktiga händelser under perioden

 • Arbetet med integrationen av A3:s verksamhet och att ta tillvara de övriga synergier som sammanslagningen möjliggör utvecklas mycket bra och går bättre än förväntat.
 • Omsättningen har som väntat minskat en del mot föregående kvartal på grund av nedläggningen av vissa mindre lönsamma affärsområden samt en viss minskning av kunder. Marginalerna i den löpande verksamheten fortsätter att utvecklas positivt i takt med att vi utvinner synergier från förvärvet.
 • Skiljedomsprocessen i samband med tvångsinlösen, har kostnadsförts med ett reserverat belopp om 3 Mkr. Det reserverade beloppet bedöms täcka samtliga kostnader för förfarandet.
 • Bredband2 har beslutat att övergå till redovisningsstandard IFRS från och med januari 2021.
 • Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning 0,05 (0,05) kr per aktie, motsvarande totalt 47,9 (35,1) Mkr, vilken genomfördes i mars.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kassan vid utgången av perioden uppgick till 96 Mkr. Koncernen har 75 Mkr i räntebärande lån.
 • Antalet bredbandskunder via fiber var cirka 437 900 vid utgången av perioden.
 • A3:s företagskunder har integrerats i Bredband2:s företagsaffär och organisationen förstärks med fler säljare mot små och medelstora företag.

Händelser efter utgången av perioden

 • I oktober tecknades avtal om förvärv av TH1NG:s cirka 20 000 bredbandskunder. Förvärvet påverkar Bredband2:s omsättning och resultat från och med kommande årsskifte.
 • I tvångsinlösenförfarandet avseende aktier i A3 har slutlig skiljedom meddelats under november 2021. Inlösenbeloppet har bestämts till 19,33 kr per aktie i A3 i enlighet med Bredband2:s medgivande. Processen har kostnadsförts under tredje kvartalet med ett reserverat belopp under övriga kostnader om 3 Mkr. Det reserverade beloppet bedöms täcka samtliga kostnader för förfarandet.

Läs mer på hemsidan: https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-09 09:19 CET.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till upp emot en halv miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9100 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

 

Prenumerera

Dokument & länkar