Delårsrapport jan - jun 2023

Report this content

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 775,8 (766,2) Mkr för första halvåret 2023. Resultatet EBIT uppgår till 51,1 (48,2) Mkr.

Andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 392,7 (382,7) Mkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 61,9 (59,2) Mkr
 • Resultatet efter avskrivningar men före förvärvsavskrivningar (EBITA) uppgick till 34,3 (29,3) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 26,1 (21,1) Mkr
 • Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 22,9 (18,4) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 18,2 (13,2) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,019 (0,014) kr

Första halvåret i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 775,8 (766,2) Mkr
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 122,3 (122,3) Mkr
 • Resultatet efter avskrivningar men före förvärvsavskrivningar (EBITA) uppgick till 67,9 (64,6) Mkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 51,1 (48,2) Mkr
 • Resultatet före skatt (EBT) uppgick till 45,2 (42,9) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till 36,0 (36,8) Mkr
 • Resultatet per aktie var 0,038 (0,038) kr

Viktiga händelser under perioden

 • Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning om 0,08 (0,08) kr per aktie, motsvarande totalt 76,6 (76,6) Mkr, vilken genomfördes i mars.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt. Kassan vid utgången av första halvåret uppgick till 93,8 Mkr. Koncernen har 53 Mkr i räntebärande förvärvslån.
 • Rörelsemarginalen har förbättrats med en procentenhet sedan Q2 2022 och bedömningen kvarstår att den ska förbättras med ytterligare en procentenhet till fjärde kvartalet.
 • Antalet bredbandskunder via fiber var ca 456 000 (459 000) vid utgången av kvartalet.
 • Bredband2:s företagsaffär har förstärks med fler säljare mot små och medelstora företag.
 • Bedömningen är att vi kommer se en fortsatt omsättningsökning under återstoden av 2023.
 • Bredband2 är ett av företagen bakom den uppmärksammade rapporten “Unga kvinnor och tech” och har även instiftat ett stipendium för techutbildning för kvinnor.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Läs hela rapporten: https://www.bredband2.com/om-bredband2/investor-relations/rapporter/

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-09 09:30 CET.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

 Kort om Bredband2:

”En smidig och trygg digital vardag för alla.”

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 500 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

 

Prenumerera

Dokument & länkar