Delårsrapport januari-mars 2019

Bredband2 redovisar en nettoomsättning på 161 Mkr för första kvartalet, vilket är en ökning med 11 % jämfört med samma period 2018. Rörelseresultatet blev 10,5 Mkr.

Jämförelsetalen i denna delårsrapport har i och med övergång till redovisning enligt K3, omräknats med avseende på tillkommande kostnader för avskrivning av goodwill. Se vidare sid 9 Redovisningsprinciper.

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden för samma period föregående år.

Första kvartalet i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 161,3 (145,8) Mkr

  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,5 (11,0) Mkr

  • Resultat före skatt uppgick till 10,5 (11,1) Mkr

  • Resultatet efter skatt uppgick till 8,2 (8,5) Mkr

  • Resultatet per aktie var 0,012 (0,012) kr

Viktiga händelser

  • Årsstämman beslutade om oförändrad utdelning 0,05 (0,05) kr per aktie, vilken genomfördes i mars.

  • Under första kvartalet har antalet bredbandskunder ökat med netto c:a 3 100 (5 500) st. En bra start på 2019 efter en svagare avslutning 2018.

  • Orderingången från företag har väsentligt förbättrats under kvartalet, bland annat har en viktig kund med över etthundra sajter kontrakterats.

  • Intäkterna från företagsförsäljningen ökade med 8 % och från privatförsäljningen med 12 % jämfört med samma period 2018.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5000 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified adviser är Redeye AB. 

Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2019-05-02 kl 09.50.

 

Om oss

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är en av Sveriges största leverantörer av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med c:a 232 000 bredbandskunder. Genom snabbhet och god lyssnarförmåga skapar vi kundnära relationer, där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5 600 aktieägare med notering på Nasdaq OMX Stockholm, First North. Certified Adviser är Redeye AB.

Prenumerera

Dokument & länkar