Kallelse till årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Report this content

Årsstämma i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), 556346–9062 äger rum tisdagen den 21 mars 2023 kl 14.00 på Elite Palace Hotel, S:t Eriksgatan 115, Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 13 mars 2023, dels göra anmälan till bolaget senast onsdagen den 15 mars 2023, kl 17.00, med post på adress Bredband2 i Skandinavien AB (publ), Årstaängsvägen 11, 8 tr, 117 43 Stockholm, eller med e-post på adress annika.westberg@bredband2.se. Behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis mm bör vara bolaget tillhanda senast den 15 mars 2023.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste per avstämningsdagen den 13 mars 2023 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn (”Rösträttsregistrering”) för att ha rätt att delta vid stämman. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 15 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ärenden

  1. Årsstämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid årsstämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  8. Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och    koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastslagna balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

d) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

e) Val av styrelseledamöter och suppleanter

  1. Övriga frågor
  2. Årsstämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsen har beslutat föreslå stämman att fatta nedanstående beslut.

Punkt 8 b) – Dispositioner beträffande bolagets resultat

Bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 8 öre (0,8 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 23 mars 2023. Fattar stämman beslut enligt förslaget beräknas utbetalning av utdelningen ske den 28 mars 2023.

Aktieägare representerande mer än 40 procent av bolagets aktier och röster står bakom styrelsens förslag enligt ovan och följande förslag till beslut:

Punkt 8 d) - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

(i) Styrelsearvoden ska vara 2 475 000 kr och utgå med 900 000 kr till styrelsens ordförande, med 675 000 kr till styrelsens vice ordförande och med 450 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter med undantag för i bolaget anställda personer.

(ii) Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 8 e) - Val av styrelseledamöter och suppleanter

Antalet styrelseledamöter för tiden till nästkommande ordinarie bolagsstämma ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval ska ske av Anders Lövgren, Daniel Krook, Robert Burén, Rolf Johansson och Karin Zingmark.

Det noteras att årsstämman 2020 valde Ernst & Young AB till revisor för tiden intill utgången av årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Joakim Åström är huvudansvarig revisor.

- - - - - - - -

Styrelsen och den verkställande direktören har gentemot aktieägarna den upplysningsplikt på stämman som närmare framgår av 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

De handlingar som enligt ABL ska hållas tillgängliga före årsstämman kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, se ovan, och på bolagets webbplats (www.bredband2.se) senast den 28 februari 2023, d.v.s. tre veckor före årsstämman. På webbplatsen kommer även under samma tid föreskrivet fullmaktsformulär att finnas tillgängligt.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i februari 2023

Bredband2 i Skandinavien AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

 Kort om Bredband2:

”En smidig och trygg digital vardag för alla.”

Bredband2 är en etablerad leverantör av data- och telekommunikation och säkerhetslösningar som vänder sig till både företag och privatpersoner. Som Sveriges tredje största fiberleverantör ser vi till att en halv miljon kunder kan ta del av internets möjligheter på ett tryggt och smidigt sätt. För oss handlar relationen till våra kunder om så mycket mer än att leverera stabila tjänster. Genom att ge tillgång till det som våra kunder behöver mest skapar vi möjligheter för dem att kommunicera, jobba, lära och underhålla sig på ett säkert sätt. Och det är en självklarhet för oss.

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 9 000 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-20 kl 09.00

 

Prenumerera

Dokument & länkar