Kommuniké från årsstämma

Report this content

Årsstämman i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) org.nr 556346-9062 fattade beslut om:

  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernbalansräkning.

  2. Disposition av moderbolagets vinst enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen, innebärande att utdelning lämnas med 5 öre (0,05 kr) per aktie, till vilket åtgår 35 050 082 kr, och att övriga medel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för betalning av utdelningen ska vara den 15 mars 2018. Utdelningen beräknas bli utbetalad den 20 mars 2018.

  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

  4. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

  5. Omval av styrelseledamöterna Anders Lövgren (ordförande), Daniel Krook (VD), Robert Burén och Rolf Johansson. Nyval av Karin Zingmark.

Vid det konstituerande styrelsemötet beslutade styrelsen att rapportdag för tredje kvartalet (Q3-rapporten) ändras från den 26 oktober till den 25 oktober.

För ytterligare information:
Anders Lövgren, Styrelseordförande
Mobiltelefon: 070-629 05 91, E-post: anders.lovgren@bredband2.se

Daniel Krook, VD
Mobiltelefon: 070-699 56 60, E-post: daniel.krook@bredband2.se

Kort om Bredband2:

”Vi utmanar omvärlden i snabb, pålitlig och trygg kommunikation.”

Bredband2 erbjuder användarvänliga kommunikationstjänster som Internet, telefoni, datacenter och mobilt bredband till privat- och företagskunder. Bolaget fokuserar på framtidens teknologi och är Sveriges tredje största leverantör av internetaccess baserat på optisk fiberteknik med över 225 000 bredbandskunder. Vår snabbhet och goda lyssnarförmåga leder till kundnära relationer där rätt anpassade kommunikationslösningar ger en tryggare vardag. 

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka femtusen aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. Certified adviser är Remium Nordic AB. 

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-03-13 kl 15:30. 

Prenumerera

Dokument & länkar