Preliminär finansiell information för tredje kvartalet

Report this content

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har lämnat ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i A3 Allmänna IT- och Telekom AB (publ). Bredband2 presenterar mot den bakgrunden redan nu viss preliminär finansiell information för tredje kvartalet. Uppgifterna har ej varit föremål för revisorns granskning. 

En fullständig erbjudandehandling avseende uppköpserbjudandet beräknas bli offentliggjord den 26 oktober 2020.

Den preliminära finansiella informationen har framtagits enligt sedvanlig ordning inför den kommande kvartalsrapporten och bygger således inte på några antaganden avseende exempelvis framtida förhållanden. Informationen är a) jämförbar med den historiska finansiella informationen, och b) upprättad enligt bolagets redovisningsprinciper.

Belopp inom parentes avser motsvarande värden för samma period föregående år.

Tredje kvartalet 2020

* Nettoomsättningen uppgick till 182,4 (171,2) Mkr, en ökning med 7 %.

* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 23,2 (16,5) Mkr, en ökning med 41 %.

Perioden jan-sept 2020

* Nettoomsättningen uppgick till 538,4 (496,9) Mkr, en ökning med 8 %.

* Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 52,7 (37,4) Mkr, en ökning med 41 %.

* Likvida medel vid utgången av perioden uppgick till 187 (129) Mkr. Bolaget har inga banklån.

* Antalet bredbandskunder vid utgången av perioden var 247 300 (241 000).

VD:s kommentarer

Vi fortsätter att redovisa en tydligt förbättrad lönsamhet och visar för perioden januari – september ett ökat rörelseresultat med 41 procent. Arbetet med att förbättra bruttomarginalen har fortsatt under det tredje kvartalet. Det har gått enligt förväntningarna. Bruttomarginalen har ökat från 32,6 procent i andra kvartalet till 33,7 procent.

Med denna styrka i ryggen känner vi oss väl rustade att ta nästa stora steg i samband med förvärvet av A3. Vi ser stora fördelar på marknaden med en sammanslagen verksamhet. Synergierna på kostnadssidan baserat på den gemensamma intäktsvolymen ger goda förutsättningar att nå ytterligare förbättrade nyckeltal.

Kommande ekonomisk information

Bredband2’s fullständiga rapport för tredje kvartalet 2020 kommer att offentliggöras den 11 november 2020.

För ytterligare information: Daniel Krook, Verkställande Direktör, Bredband2 i Skandinavien AB (publ), +46 (0) 70 699 56 60

 Kort om Bredband2:

"Vi drivs av en passion att bli det bästa och mest uppskattade företaget i vår bransch"

Bredband2 är en etablerad leverantör av datakommunikation och säkerhetslösningar. Med ett av Sveriges största nät levererar vi stabil fiberuppkoppling till en kvarts miljon kunder i hela landet. Vi erbjuder pålitliga och snabba tjänster till både företag och privatpersoner, med ett engagemang som särskiljer oss från andra aktörer på marknaden. Välkommen till leverantören som lyssnar.      

Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5500 aktieägare med notering på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är Redeye AB.  Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90

Denna information är sådan som Bredband2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 23/10-2020 kl.08.15.

 

Prenumerera

Dokument & länkar