Bokslutskommuniké 2015.

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2015.

 • Rörelseintäkter uppgick till 15 722 tkr (13 843 tkr).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -11 468 tkr (-22 439 tkr).
 • Resultat per aktie före utspädning:
  -0,42 kr.
 • Resultat per aktie efter utspädning:
  -0,42 kr.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2015.

 • 2015-12-17 – Brighter inleder samarbete med SP för att främja produktutveckling.
 • 2015-12-11 – Brighter hävdar bättre rätt i patenttvist mot HotSwap.
 • 2015-12-10 – Brighters försäljning av jDome® ökar med 200 procent.
 • 2015-11-30 – Brighter tillförs ca 5,4 MSEK från TO Serie 2011 och 2013.
 • 2015-11-23 – “Brighter One” blir ”Actiste®”
 • 2015-10-05 – Brighter och Ericsson i samarbete om teknik och affärs-utveckling inom mHälsa.
 • 2015-09-21 – Brighter förvärvar bolaget bakom jDome BikeAround.
 • 2015-08-26 – Brighter har inlett juridisk process om ersättning från HotSwap.
 • 2015-05-08 – Brighter tillförs ca 20 MSEK genom unitemissioner.
 • 2015-02-06 - Brighter avbryter lanseringen av Brighter One.

Väsentliga händelser efter periodens utgång.

 • 2016-03-18 – Brighter öppnar nytt kundsegment för jDome.
 • 2016-02-29 – SIFO undersökning blottar potentiell miljardmarknad för handel med hälsodata – 70 % av svenskarna är villiga att dela hälsodata med vården.
 • 2016-02-19 – Actiste formellt registrerat som varumärke.
 • 2016-02-01 – Brighter tillförs ca 11,4 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner från unit-emissionerna april/maj 2015.
 • 2016-01-20 – Brighter förhandlar om avtal med 5 mobiloperatörer.

VD har ordet.

2015 var ett minst sagt händelserikt år för Brighter. Fjolåret inleddes med ett oerhört tufft och omdanande besked. Styrelsen beslutade att lanseringen av bolagets första, och då enda, produkt Brighter One skulle avbrytas. Vi förstår att detta skapade stor oro för våra aktieägare, men samtidigt innebar beslutet att vi istället kunde accelerera utvecklingen av nästa generation av produkten som idag går under namnet Actiste och är en bättre version av sin föregångare. Trots bakslaget har året i sin helhet präglats av större framgångar än någonsin tidigare i Brighters historia, där ett nära samarbete med Ericsson, framgångsrik utveckling, förvärv och nya produkter stått i fokus.

På en övergripande nivå har bolaget gått igenom en total transformation; tidigare var Brighter ett nischat bolag som riktade sig mot diabetiker – idag står vi på en bredare plattform med flera hälsoprodukter inom olika områden, där kärnan är uppkopplad och datadriven vård som möjliggör en effektivare vårdkedja.

På en mer produktnära nivå har vi inte bara tagit ett grepp om diabetesmarknaden utan också omsorgsmarknaden för aktivering och vård av äldre, demens-drabbade samt LSS-berättigade, genom förvärvet av jDome. Bara för segmentet jDome BikeAround ökade vi försäljningen trefaldigt till 2,9 mkr och med mer säljresurser på plats ser vi med spänning fram mot att expandera detta segment. Samtidigt ser vi ytterligare områden att expandera till och ett långsiktigt mål är att ansluta The Benefit Loop till en stor mängd uppkopplade hälso- och vårdprodukter globalt.

Brighters vision att driva ”human innovation” innefattar att bli en ledande aktör inom mHälsa och datadriven hälsovård. Effektiviseringen som detta medför höjer inte bara kvaliteten för patienten utan även resultatet per investerad krona i vården, samtidigt som det minskar samhällets kostnader.

Det råder ingen tvekan om att framtiden är uppkopplad, och där vården inte utgör något undantag. Till vardags pratar vi om Internet of Things och företag som Gartner och Ericsson uppskattar att det 2020 kommer att finnas 26 miljarder upp-kopplade maskiner som pratar med varandra. Av dessa kommer cirka 15 procent vara vårdrelaterade. Det finns också siffror som visar att 50 procent av alla svenska hushåll kommer vara uppkopplade mot vården inom 3-5 år.

Som en följd av att vården blir uppkopplad ökar antalet kontaktytor mellan vården och patienterna. Vården kan till exempel på distans följa och hålla koll sina patienter, men också interagera med dem och vid behov exempelvis justera behandlingen eller skicka kallelse för kontroll. I takt med att vården kopplas upp så ökar också mängden data som genereras av patienterna. Denna data är värdefull ur många aspekter, dels för patienterna och deras vårdgivare ur ett behandlings-perspektiv, men också för att andra intressenter potentiellt kan dra nytta av den. Det kan exempelvis handla om läkemedelsbolag som kan använda den för att utveckla nya mediciner eller samhället som kan använda den för att fördela resurserna på ett mer effektivt sätt.

Brighter är på god väg att skapa detta för diabetiker genom Actiste och The Benefit Loop. Samarbetet med Ericsson gör att vi har den teknikplattform som krävs och det som återstår är att underteckna avtal med olika teleoperatörer eftersom dessa spelar en vital del i lanseringen av Actiste. I dagsläget förhandlar Brighter med flera tongivande teleoperatörer och vi räknar med att kunna presentera minst ett konkret avtal under årets andra kvartal, som vi nu strax går in. De marknader som vi bedömer som mest intressanta initialt är norra Europa och Sydostasien, men vi tittar också på mellanöstern och samarbetet med Ericsson är en utomordentligt bra dörröppnare för oss.

Vi på Brighter tror inte att visionen om den datadrivna vården ligger långt bort. Vi känner oss också ytterst komfortabla med att vara en av spelarna som driver på den här utvecklingen, tillsammans med Ericsson och våra lokala operatörspartner ska vi se till att ta vården in i framtiden!


Truls Sjöstedt

VD Brighter AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: 46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: 46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och sina innovativa hjälpmedel, jDome® och Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och pålitliga data mellan patienten och vården. Initialt satsar Brighter på diabetesvård och äldreomsorg, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop™, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Corporate Finance, +46 (0)8 – 454 32 76, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera