Brighter avser att förvärva Camanio Cares dotterbolag samt att avyttra sitt innehav i Camanio Care.

Report this content

Brighter AB (publ) (”Brighter”) har tecknat en avsiktsförklaring med Camanio Care AB (publ) (”Camanio Care”) avseende ett förvärv av samtliga aktier i Camanio Cares dotterbolag. En förutsättning för att förvärvet ska genomföras är att Camanio Cares samtliga tillgångar och skulder har överförts till Camanio Cares dotterbolag. Det planerade förvärvet av Camanio Cares dotterbolag förutsätter även att det planerade förvärvet godkänns av Camanio Care på en extra bolagsstämma. Camanio Cares styrelse kommer även låta en oberoende granskare värdera dotterbolaget innan styrelsen beslutar huruvida de vill gå vidare med förhandlingarna med Brighter samt innan beslutet tas upp till behandling på extra bolagsstämma i Camanio Care. 

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar inom omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification för att stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Bolaget har även försäljning via dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Köpeskillingen för det planerade förvärvet avses att erläggas genom att Brighter beslutar om en apportemission till Camanio Care och Camanio Care överför samtliga aktier i sitt dotterbolag som apportegendom till Brighter. Värdet på det totala antalet aktier som planeras att emitteras av Brighter i apportemissionen kommer motsvara värdet av Camanio Cares dotterbolag. Vid beräkningen av hur många aktier i Brighter som motsvarar värdet på Camanio Cares dotterbolag används den volymviktade genomsnittskursen på aktierna i Brighter under en period om tjugo (20) handelsdagar innan beslutet om apportemissionen.

”Camanio Care har inte haft de bästa förutsättningarna som noterat bolag men vi är övertygade om att bolagets produktportfölj har framtiden för sig och ser att det finns stora möjligheter att förädla verksamheten utanför börsen, med mindre regulatoriska krav som tar resurser i anspråk och i en trygg kontext. Vi ser detta som en åtgärd för att tillvarata Brighters intresse i Camanio Care på bästa möjliga sätt och samtidigt ta ansvar för att skapa trygghet för Camanio Cares kunder”, säger Jan Stålemark, styrelseledamot i Brighter.

”Verksamheten kommer att vara helt fristående i form av ett separat dotterbolag med egen ledning och styrelse, medan Brighter fortsatt kommer att fokusera på att sälja Actiste-tjänsten och utveckla nya applikationsområden”, säger Henrik Norström, VD i Brighter.

I och med Brighters planerade förvärv av Camanio Cares dotterbolag avser Brighter även att avyttra Brighters samtliga aktier och optioner i Camanio Care, det vill säga det bolag som kvarstår efter att verksamheten har överförts till Camanio Cares dotterbolag, till Brighters styrelseordförande Truls Sjöstedt respektive Brighters VD Henrik Norström genom bolag.

”Mitt och Henriks förvärv genom bolag av Brighters andel i Camanio Care är av privat karaktär och är inte kopplat till Brighter. Bolaget kommer fortsatt att vara listat men det kommer att få ett nytt namn och en ny verksamhetsinriktning. Jag och Henrik kommer inte att arbeta operativt i bolaget. Kortfattat handlar det om att etablera ett publikt investmentbolag”, säger Truls Sjöstedt, Brighters Styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 september 2019 kl. 17:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar