Brighter genomför riktad emission om 10,8 MSEK genom kvittning och kontant.


Styrelsen i Brighter har med bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019 beslutat att erbjuda långivare till bolaget att kvitta tidigare upptagna lån genom utgivning av nya aktier. Nyemissionen om totalt 10,8 MSEK kommer ske genom kvittning av lån om 2,8 MSEK samt kontant inbetalning om 8,0 MSEK. Erhållet kontant belopp kommer sedan att nyttjas till fullo för att amortera ytterligare lån. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kapitaleffektivt sätt stärka bolagets balansräkning.

Emissionens villkor:

10% rabatt på lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 (femton) handelsdagarna. Teckningskursen är 8,92 SEK.

 Antalet aktier i bolaget ökar med 1 212 873, till totalt 85,036,043 stycken. Aktiekapitalet ökar med 60 643,65 SEK till totalt 4 251 802,15 SEK.

Om Brighter AB.

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG 

Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se 

Följ oss på:

www.introduce.se

Certified Adviser

Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEOTelefon: +46 733 40 30 45    E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 11:05 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar