Brighter genomför riktad nyemission om 35.4 MSEK.

Report this content

Styrelsen i Brighter har med bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019 beslutat att genomföra nyemission för att stärka balansräkningen. Nyemissionen om totalt 35.4 MSEK kommer ske genom kontant inbetalning och till del användas för att återbetala lån.

Balansräkningen är efter detta helt rensad från lån som uppbär ränta. Kvar i balansräkningen finns enbart lån som hänförs till Winance och dessa uppbär inte ränta. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kapitaleffektivt sätt stärka bolagets balansräkning.

Teckningskursen är satt till 10,13 SEK. Detta bedöms som rimligt då det motsvarar ungefär 10% rabatt på aktiens pris den 3 september.

Antalet aktier i bolaget ökar med 3 494 355 till totalt 89 828 246. Aktiekapitalet ökar med 174 717,75 SEK till totalt 4 491 412,30 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 september 2019 kl. 18:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar