Brighter kallar på en nionde och sista tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

Brighter har kallat på en nionde och sista tranche om 5 MSEK i linje med det finansieringsavtal som kommunicerades den 26 april 2017. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner. Tranchen är den sista i avtalet som omfattar totalt 100 MSEK. 88,4 MSEK av de tidigare trancherna, som uppgår till totalt 95 MSEK, har hittills konverterats och därmed stärkt bolagets balansräkning.

Investeringen är en del av avtalet, och utgör basen för de finansiella resurser som behövs för den kontinuerliga strategiska utvecklingen liksom produktutvecklingen, och möjliggör för Brighter att fortsätta förbereda för försäljning samt för produktion av Actiste för den inhemska marknaden samt för internationella marknader. 

– Med den här sista tranchen om 5 MSEK – som fullbordar finansieringsavtalet med L1 Capital om 100 MSEK genom utgivning av konvertibler och tillhörande teckningsoptioner, samt potentiellt ytterligare 107 MSEK – kan vi konstatera att det har varit en framgångsrik och kostnadseffektiv finansieringslösning för Brighter och dess aktieägare. Samarbetet med L1 Capital har utgjort stommen i den slutgiltiga utvecklingen av Actiste och i förberedelserna för marknadsintroduktionen av Actiste® Diabetes Management as a Service. Vi är i synnerhet nöjda med det aktieägarvärde som tillförts genom utfärdandet av teckningsoptioner till aktieägarna, vilket motverkat utspädning och möjliggjort handel i värdepappren TO3 och TO4. Kapitalet från L1 Capital har varit en avgörande faktor i utrullningen av Actiste, säger Truls Sjöstedt, CEO Brighter.

I samband med transaktionen kommer Brighter också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner (TO4) till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning. En (1) teckningsoption tilldelas för hundratrettiosju (137) befintliga aktier. Avstämningsdag är den 9 januari 2019, vilket innebär att sista dag för handel med aktien inklusive rätt att erhålla TO4 är den 7 januari 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till TO4 blir den 8 januari 2019. Aktieägarnas teckningsoptioner är av samma typ som Investerarens.

Fakta om transaktionen:

 • Denna nionde tranch om 5 miljoner kronor sker genom utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i de tidigare trancherna samt denna nionde tranchen samt aktieägarnas optioner tillförs Brighter ytterligare 96,6 miljoner kronor.  Av dessa har Brighter redan erhållit 10,6 miljoner kronor från lösen av TO3 och TO4 genom teckning av aktier i de första teckningsperioderna.
 • L1 Capital och Brighter har kommit överens om att teckningsoptionerna som tilldelas till denna nionde Tranche ska vara likadana som de som tilldelats under den andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde och åttonde Trancherna, dvs TO4, för att upprätthålla en synlig och förenklad struktur för de instrument som redan är upptagna till handel på Nasdaq First North.
 • Teckningsoptionerna TO4, tilldelas ur de sedan tidigare utgivna och som innehas av Brighter One AB, löper ut den 8 september 2020 och är fristående från konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Brighter till ett fast lösenpris om 6,01, med förbehåll för standardjusteringar.
 • Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North, tillsammans med den befintliga TO4 som redan handlas och inneha samma ISIN-kod.
 • Förutsatt att samtliga teckningsoptionerna TO4 utnyttjas under löptiden kommer Investeraren ha rätt att teckna ytterligare maximalt 415 973 aktier, med förbehåll för standardjusteringar.

Konvertiblerna:

 • Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK.
 • Konvertiblerna är räntefria
 • Löptiden är 18 månader
 • Konverteringspriset är rabatterat med 6 % i förhållande till referenspriset. (Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna.)
 • Brighter har rätt att välja mellan att återbetala med kontanter eller konvertera till aktier.

Teckningsoptionerna:

 • Löptiden löper till och med 8 september 2020.
 • Lösenpriset är 6,01 kronor per aktie.
 • Antal teckningsoptioner per tranche till Investeraren är Tranchens summa dividerat med (lösenpriset multiplicerat med två).
 • Så nära som möjligt till 130 % av antalet teckningsoptioner ges vid varje Tranche ut till Brighters aktieägare som en skyddsmekanism mot utspädning.

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att publiceras på Brighters hemsida.

Mer information om transaktionen, komplett med en succesivt uppdaterad tabell över konverteringar, antal optioner och konvertibler kan nås via följande länk: https://brighter.se/investors/financing.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 januari 2019 kl. 08:30 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar