Brighter kallar på en sjunde tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

Brighter har kallat på en sjunde tranche om 5 MSEK i linje med det finansieringsavtal som meddelades i ett pressmeddelande den 26 april 2017. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner. 70 MSEK av de tidigare trancherna, som uppgår till totalt 80 MSEK, har hittills konverterats och därmed stärkt bolagets balansräkning.

Investeringen är en del av avtalet, och utgör basen för de finansiella resurser som behövs för den kontinuerliga strategiska utvecklingen liksom produktutvecklingen som möjliggör för Brighter att fortsätta förbereda för lansering samt för produktion av Actiste för den inhemska marknaden samt för internationella marknader.

I samband med transaktionen kommer Brighter också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner (TO4) till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning. En (1) teckningsoption tilldelas för hundratjugosex (126) befintliga aktier. Avstämningsdag är den 9 augusti 2018, vilket innebär att sista dag för handel med aktien inklusive rätt att erhålla TO4 är den 7 augusti 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till TO4 blir den 8 augusti 2018. Aktieägarnas teckningsoptioner är av samma typ som Investerarens.

Fakta om transaktionen:

 • Denna den sjunde tranchen om 5 miljoner kronor sker genom utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i de tidigare trancherna samt denna sjunde tranchen samt aktieägarnas optioner tillförs Brighter ytterligare 89,9 miljoner kronor. Av dessa har Brighter redan erhållit 6,9 miljoner kronor från lösen av TO3 och TO4 genom teckning av aktier i de första teckningsperioderna.
 • L1 Capital och Brighter har kommit överens om att teckningsoptionerna som tilldelas till denna sjunde Tranche ska vara likadana som de som tilldelats under den andra, tredje, fjärde, femte och sjätte Trancherna, dvs TO4, för att upprätthålla en synlig och förenklad struktur för de instrument som redan är upptagna till handel på Nasdaq First North.
 • Teckningsoptionerna TO4, tilldelas ur de sedan tidigare utgivna och som innehas av Brighter One AB, löper ut den 8 september 2020 och är fristående från konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Brighter till ett fast lösenpris om 6,01, med förbehåll för standardjusteringar.
 • Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North, tillsammans med den befintliga TO4 som redan handlas och inneha samma ISIN-kod.
 • Förutsatt att samtliga teckningsoptionerna TO4 utnyttjas under löptiden kommer Investeraren ha rätt att teckna ytterligare maximalt 415 973 aktier, med förbehåll för standardjusteringar.

Konvertiblerna:

 • Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK.
 • Konvertiblerna är räntefria
 • Löptiden är 18 månader
 • Konverteringspriset är rabatterat med 6 % i förhållande till referenspriset. (Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna.)
 • Brighter har rätt att välja mellan att återbetala med kontanter eller konvertera till aktier.

Teckningsoptionerna:

 • Löptiden löper till och med 8 september 2020.
 • Lösenpriset är 6,01 kronor per aktie.
 • Antal teckningsoptioner per tranche till Investeraren är Tranchens summa dividerat med (lösenpriset multiplicerat med två).
 • Så nära som möjligt till 130 % av antalet teckningsoptioner ges vid varje Tranche ut till Brighters aktieägare som en skyddsmekanism mot utspädning.

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att publiceras på Brighters hemsida (https://brighter.se/investerare/dokument/).

Mer information om transaktionen, komplett med en succesivt uppdaterad tabell över konverteringar, antal optioner och konvertibler kommer också att finnas påföljande länk: https://brighter.se/investerare/l1capital/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se 

Om Actiste
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com 

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIGBrighter’s Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar