Brighter kallar till extra bolagsstämma.

Report this content

Styrelsen i Brighter AB (publ) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma i Bolaget måndagen den 11 november 2019. Närmare detaljer beträffande förslag till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIGHTER AB (PUBL)

Brighter AB (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 11 november 2019 klockan 10.00 på bolagets adress Norgegatan 2, i Kista. Inregistrering sker från klockan 9.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

Dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 november 2019,

Dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 5 november 2019.

Anmälan om deltagande ska göras per e-post till ir@brighter.se eller skriftligen till bolaget på adress Brighter AB (publ), Norgegatan 2, 164 32 Kista. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 5 november 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.brighter.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om nyemission av aktier
 8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om nyemission av aktier (Punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt i huvudsak följande.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 131 471,50 kronor genom nyemission av högst 2 629 430 aktier.
 2. Nyemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsberättigade är de som skulle ha varit innehavare av teckningsoptioner i program 2016/19 serie I och II, beslutat av årsstämman den 17 maj 2016, om teckningsoptionerna hade registrerats hos Bolagsverket.
 3. Teckning av aktier ska ske från och med den 11 november 2019 till och med den 18 november 2019. Teckning ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 4. Teckningskursen ska vara 7,30 kronor per aktie.
 5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 25 november 2019. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
 6. Tilldelning av aktier ska ske till tecknarna pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som dessa skulle ha varit innehavare av i program 2016/19 serie I och program 2016/19 serie II, om teckningsoptionerna hade registrerats hos Bolagsverket.
 7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Så som skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande.

Bolaget beslutade vid årsstämman den 17 maj 2016 att emittera teckningsoptioner inom ramen för program 2016/19 serie I (överlåtelse till dåvarande styrelseledamöter) och program 2016/19 serie II (överlåtelse till dåvarande personal och nyckelpersoner). Av förbiseende kom de beslutade teckningsoptionerna i program 2016/19 serie I och program 2016/19 serie II aldrig att registreras hos Bolagsverket.

För att kompensera de som skulle ha innehaft teckningsoptionerna för utebliven möjlighet att teckna aktier i bolaget ges dessa personer rätt att teckna aktier inom ramen för nyemissionen. Teckningskursen motsvarar den omräknade teckningskursen (strike price) enligt villkoren för teckningsoptionerna i program 2016/19 serie I och program 2016/19 serie II. Teckningskursen baseras på att nyemissionen är en kompensation för att tecknarna inte erhöll de teckningsoptioner de hade tilldelats och betalat för i nämnda program, samt att tecknarna har betalat marknadsvärdet för de aktuella teckningsoptionerna.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 7 ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.brighter.se senast från och med två veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________

Stockholm i oktober 2019

Brighter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB (publ).
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Prenumerera

Dokument & länkar