Brighter säkrar finansiering om upp till 100 MSEK för lansering av Actiste och ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

Brighter har tecknat avtal om en investering om upp till 100 MSEK. Kapitaltillskottet ska användas till produktionen och lanseringen av Actiste, bolagets unika diabetestjänst. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibeler med tillhörande teckningsoptioner i upp till åtta steg, så kallade trancher, över på 36 månader. I den första tranchen tillförs Brighter 30 MSEK.

– Finansieringen gör det möjligt för oss att lansera Actiste och producera tillräckligt många enheter för att möta den initiala efterfrågan. Vi är mycket stolta och glada över att kunna välkomna en stor internationell och institutionell investerare till vår ägarkrets, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

Trancherna tecknas av en fond som förvaltas av L1 Capital Pty, Ltd. (“Investeraren”), som är en boutique-fondförvaltare baserad i Melbourne med cirka 1 miljard australienska dollar under förvaltning i sina fem fonder, vars positioner spänner över hela världen och alla sektorer. L1 Capital har varit en av Australiens mest framgångsrika kapitalförvaltare sedan starten 2007. L1 Capital verkar även i USA och Europa via sitt kontor i New York, som också kommer hantera L1 Capitals investering i Brighter. L1 Capitals investeringar i Europa fokuserar på smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential.

Investeringen i den första tranchen är den första transaktionen i avtalet som upprättats mellan Brighter och Investeraren den 25 april, 2017.

I samband med emissionen kommer Brighter också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning. En (1) teckningsoption tilldelas för fjorton (14) aktier som innehas 14 dagar efter detta pressmeddelandes publiceringsdatum. Aktieägarnas teckningsoptioner är av samma typ som investerarens.

Fakta om transaktionen:

 • Dagens riktade emission om 30 miljoner kronor sker genom utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i den första tranchen samt aktieägarnas optioner tillförs Brighter ytterligare 34,5 miljoner kronor.
 • Utöver dagens emission kan Brighter ta in ytterligare maximalt 70 miljoner kronor (plus upp till 35 miljoner kronor vid fullt utnyttjande av alla teckningsoptioner) genom liknande riktade emissioner av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner under de kommande 36 månaderna, under förutsättning att vissa villkor uppfylls.
 • Som en teknisk åtgärd för att tillgodose investerarnas krav om omedelbar tillgång till sina aktier kommer Brighters vd Truls Sjöstedt under en övergångsperiod att låna ut sina aktier till en share agent.
 • Brighters styrelse har godkänt transaktionens första tranche då den ligger inom bolagsordningens begränsningar
 • Vid 2017 ordinarie bolagsstämma kommer styrelsen att föreslå en ökning av det maximala antalet aktier i bolagsordningen. Detta för att kunna utfärda ytterligare konvertibler med tillhörande teckningsoptioner inom ramen för kommande trancher av transaktionen.

Konvertibler och teckningsoptioner i första tranchen

 • Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 100 000 kronor vardera. De uppbär ingen ränta och har en löptid på 18 månader från idag. Under löptiden kan Investeraren begära att konvertera vissa eller alla av konvertiblerna till en icke förutbestämd konverteringskurs motsvararande en 6-procentig rabatt på referenspriset på konverteringsdagen.
 • Vid en sådan begäran om konvertering har  Brighter möjlighet att återbetala , efter eget godtycke, i kontanter, aktier i Brighter eller en kombination av båda. Detta gör det möjligt för Brighter att minska potentiella utspädningseffekter till följd av konvertiblerna.
 • Teckningsoptionerna har en löptid på tre (3) år från idag och är fristående från konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med förbehåll för standardjusteringar) i Brighter till ett fast lösenpris motsvarar en 30-procentig premie i förhållande till referenspriset vid tidpunkten för teckningsoptionerna utgivning. Lösenpriset för teckningsoptionerna under första tranchen sätts till 5,12 kronor.
 • Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North.
 • Förutsatt att samtliga teckningsoptionerna utnyttjas under de kommande tre åren kommer Investeraren ha rätt att teckna ytterligare maximalt 2 929 687 aktier, med förbehåll för standardjusteringar.
 • Utgivningen av den första tranchen av konvertibler med teckningsoptioner faller inom det bemyndigande som har delegerats av aktieägarna till styrelsen på bolagsstämman den 17 maj 2016.

Konvertibler och teckningsoptioner i efterföljande trancher

 • Brighters styrelse har åtagit sig, gentemot Investeraren, att vid 2017 ordinarie bolagsstämma, upplösa begränsningen för det maximala antalet aktier som kan utfärdas och att delegera befogenhet till styrelsen att godkänna utfärdandet av ytterligare trancher bestående av konvertibler och tillhörande teckningsoptioner.
 • Ytterligare villkor för konvertibler och teckningsoptioner för kommande trancher:
  • Konvertibler och optioner kan utfärdas i flera trancher om 10 miljoner SEK vardera (beloppet kan ökas vid ömsesidigt samtycke mellan investeraren och Brighter).
  • Brighter kan begära att investeraren tecknar en ny tranch var 6:e månad (eller tidigare i den mån alla utestående konvertibler har konverterats eller lösts in).
  • Investeraren kan utifrån eget tycke låta teckningsoptionerna för varje tranch tas upp till handel på Nasdaq First North, förutsatt att de har samma egenskaper som de som redan handlas (i så fall kommer investeraren att behöva acceptera mindre gynnsamma villkor så att de optionerna blir likställda övriga optioner som handlas).

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att publiceras på Brighters hemsida (http://brighter.se/en/investors/documents/).

Kort om transaktionen:

 • Investeraren är en fond som förvaltas av L1 Capital Pty, Ltd.
 • Investeringsåtagandet om 100 miljoner SEK sker genom konvertibler och optioner fördelat på flertalet trancher under de kommande 36 månaderna.

Konvertiblerna:

 • Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK.
 • Konvertiblerna är räntefria
 • Löptiden är 18 månader
 • Konverteringspriset är rabatterat med 6 % i förhållande till referenspriset. (Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna.)
 • Brighter har rätt att välja mellan att återbetala med kontanter eller konvertera till aktier.

Teckningsoptionerna:

 • Löptiden är tre (3) år.
 • Lösenpriset är tranchens referenspris plus 30 %.

Tranchernas struktur:

 • Utfärdande av trancher görs utifrån Brighters bedömning.
 • Tranchens referenspris är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de 15 senaste handelsdagarna.
 • Antal konvertiblar per tranch är tranchens summa dividerat med 100 000.
 • Antal optioner per tranche till investeraren är tranchens summa dividerat med (lösenpriset multiplicerat med två).
 • Så nära som möjligt till 130 % av teckningsoptionerna ges vid varje tranch ut till Brighters aktieägare som en skyddsmekanism mot utspädning.

Exempel baserat på en tranche:

 • Utfärdande av tranche:
  • Tranchens summa: 30 000 000 SEK
  • Tranchens referenspris: 4,62 SEK
  • Teckningsoptionernas lösenpris: 4,62 SEK * 1,30 ≈ 6 SEK
  • Antal konvertibler: 30 000 000 / 100 000 = 300 konvertibler
  • Antal teckningsoptioner: 30 000 000 / (2 * 6) = 2 500 000
  • Antal ytterligare teckningsoptioner för Brighters aktieägare: 2 500 000 * 1,3 = 3 250 000
 • Konvertering av konvertibler:
  • Referenspris: 10,63 SEK
  • Konverteringspris: 10,63 SEK * 0,94 ≈ 10 SEK
  • Antal aktier: 30 000 000 SEK / 10 SEK = 3 000 000 aktier
 • Fullt utnyttjande av teckningsoptioner:
  • Kapital från investerarens teckningsoptioner vid fullt utnyttjande: 6 SEK * 2 500 000 = 15 000 000 SEK
  • Kapital från aktieägarnas teckningsoptioner vid fullt utnyttjande: 6 SEK * 3 250 000 = 19 500 000 SEK
  • Totalt antal aktier från teckningsoptionerna: 5 750 000
  • Total summa från teckningsoptionerna: 34 500 000 SEK
 • Utspädning av aktieägare per nuvarande antal aktier genom konvertiblerna och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner: ~ 9,1 %

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO          
Telefon: +46 733 40 30 45          
E-post:  henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD          
Telefon: +46 709 73 46 00          
E-post:  truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB. 
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50,  CorporateFinance@remium.com ,   www.remium.com .

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 08:45 CET.

Taggar:

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Website: https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar