Brighter tillförs 2,6 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner.

Report this content

Inlösenperioden för Brighters teckningsoptioner av serie TO4 har nu avslutats. Bolaget tillförs till följd därav 2 594 697 SEK, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 431 730.

De kommande tre inlösenperioderna löper enligt följande:

  • 25 augusti 2019 till och med 8 september 2019;
  • 22 februari 2020 till och med 8 mars 2020;
  • 25 augusti 2020 till och med 8 september 2020.

De som tecknat sig i inlösenperioden har nu fått interimsaktier. När registreringen av ärendet har slutförts hos Bolagsverket kommer omvandling av interimsaktierna automatiskt att ske utan vidare avisering till innehavarna. Omvandlingen beräknas ske inom cirka en vecka från det att bolagsverket registrerat emissionen. Interimsaktierna kommer inte att tas upp till handel.

Denna inlösenperiod medför att antalet aktier och antalet röster i Brighter ökar med 431 730 till totalt 75 006 444.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida, www.brighter.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019 kl. 14:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar