Brighters bokslutskommuniké 2017.

Report this content

Från utveckling till kommersialisering.

Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.brighter.se. Den finns även bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Fjärde kvartalet, oktober – december 2017.

• Nettoomsättningen uppgick till 576 tkr (2 412).
• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 12 390 tkr (4 774)
• Rörelsens intäkter uppgick till 13 827 tkr (7 330)
• Periodens resultat uppgick till -9 514 tkr (-2 237).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,13kr (-0,09).
• Resultat per aktie efter utspädning: -0,13 kr (-0,09).

Helår, januari – december 2017

• Nettoomsättningen uppgick till 1 377 tkr (3 303).
• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 29 754 tkr (21 698)
• Rörelsen intäkter uppgick till 32 825 tkr (25 351)
• Periodens resultat uppgick till -27 292 tkr (-14 683).
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,40 kr (-0,32).
• Resultat per aktie efter utspädning: -0,40kr (-0,32).

Väsentliga händelser under perioden.
• Brighter kallade på en tredje och en fjärde tranche från L1 Capital om totalt 20 MKR och gav ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.
• Ökning av antalet aktier i Brighter AB har skett vid ett flertal tillfällen. Totalt har antalet aktier och röster ökat från 62 410 093 till 64 964 545.
• Brighter tillfördes 5,3 mkr genom nyttjande av teckningsoptioner i serie TO3. Brighters ledning, inklusive VD och COO, och samtliga av bolagets styrelseledamöter
har tecknat sina andelar fullt ut.
• Brighter stärkte ledningsgruppen och rekryterade Ann Zetterberg som CFO.
• PRV i Sverige har beviljat Brighters patentansökan nr. 1550571-2, avseende metod och anordning för att logga injektioner av läkemedel som görs av en medicinteknisk anordning med injektionsenhet.

Väsentliga händelser efter periodens slut.
• Ökning av antalet aktier i Brighter AB har skett. Totalt har antalet aktier och röster ökat från 64 964 545 till 65 165 437.
• European Patent Office har beviljat Brighters patentansökan nr. 14864054.3, avseende metod och anordning för att logga injektioner av läkemedel som görs av en medicinteknisk anordning med injektionsenhet.
• Första inlösenperiod för TO4 or skedde 22 februari – 8 mars.
• Brighter deltog i den svenska delegationen på cirka 160 företag som i år hade en egen paviljong vid Mobile World Congress (MWC) i Barcelona.
• Brighter kallade på en femte tranche från L1 Capital om totalt 10 MKR och gav ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.
• Brighter stärkte ledningsgruppen och anställde Petra Kaur som marknads- och kommunikationschef.
• Brighter informerar om förseningar i CE märkningen som en följd av finjustering av verktyg

VD har ordet.

Jag ser tillbaka på 2017 som det år då Brighter fick de sista bitarna på plats inför leveransen av Actiste år 2018. Genomtänkta lösningar får ännu större genomslagskraft när de finns inom ett robust ekosystem, så år 2017 lade vi ned mycket arbete på att bygga upp de rätta länkarna och relationerna.

Under det första kvartalet tillkännagav vi ett samarbetsavtal med Sonat, ett företag med expertkunnande inom hantering av leveranskedjor. En viktig del av Actiste-erbjudandet går ut på att våra kunder automatiskt ska få lagerpåfyllning med all utrustning de behöver (nålar, lansetter, remsor för glukostester osv.). Sonat har det kunnande och den infrastruktur som krävs för att hantera detta åt Brighter. Med Sonat som vår logistik- och kundrelationspartner kommer Brighter också att snabbt kunna ta sig in på nya geografiska marknader. Vi kommer att rikta in oss på att utveckla lösningen, och Sonat hjälper oss att leverera den.

Under det första kvartalet genomfördes även noteringen av Camanio Care – ett forsknings- och utvecklingsföretag inom digital hälsa där Brighter är största aktieägare – på den svenska handelsplattformen AktieTorget. Med sina forsknings- och tvecklingssamarbeten över hela världen utgör Camanio Care ännu en viktig del av det bredare ekosystem som vi håller på att bygga upp.

Vi fortsatte att utöka ekosystemet under det andra kvartalet genom att underteckna ett avtal med den thailändska mobiloperatören AIS. AIS tillhandahåller den dataanslutna Actistetjänsten via sitt nätverk och ska därmed hjälpa Brighter att föra ut bättre behandlingsalternativ till de uppskattningsvis fyra miljoner människor i Thailand som lever med diabetes.

Under det andra kvartalet undertecknade vi även ett avtal om att bidra till utvecklingen av det indonesiska Mampu-programmet, där man arbetar med fattigdomsbekämpning samt hälso- och sjukvård. Brighter har en rådgivande roll som en del av Mampu-programmets inriktning på diabetesprevention och -behandling. Vi är stolta över att vara det enda medicinteknikföretag som samarbetar med Mampu kring frågor som rör diabetes.

Höjdpunkten under det tredje kvartalet var givetvis att vi beviljades vårt viktiga patent i USA. Patentansökan lämnades ursprungligen in 2007, och avsåg ett patent för kontroll av blodglukos och injicering av insulin från en och samma enhet. Patentet hade tidigare beviljats i både EU och andra delar av världen. Att få ansökan godkänd även i USA innebär en stor framgång för Brighter.

Längre fram under det fjärde kvartalet inledde vi samarbete med företaget Arkessa som administrerar tjänster för hantering av Brighters dataanslutningar på de marknader där vi inte har några avtal med lokala telekomoperatörer. Vi har även ingått ett logistikavtal med Speed Group för lager- och förrådshantering av Actiste i Sverige.

När det gäller själva Actiste-lösningen hade vi i slutet av 2017 gått vidare från investerings-, produktutformnings- och utvecklingsskedet till produktion, försäljning, marknadsföring och CE-certifiering. Det har varit en lång process, och vi skulle inte ha kunnat genomföra den utan stödet från våra investerare, insatserna från våra fantastiska medarbetare och förtroendet från våra många samarbetspartner över hela världen. Tack vare det här stödet kommer Brighter mycket snart att vara i stånd att föra ut lösningen Actiste med dess många fördelar till diabetiker över hela världen, och därmed revolutionera diabetesvården.

Truls Sjöstedt, VD och grundare, Brighter AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se

Om Actiste
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom provsvar, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 08:45 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar