Första inlösenperiod för optioner TO3 i Brighter, 11-25 oktober 2017.

Som en del i vår finansieringsstrategi och avtalet med L1 Capital har Brighter vid två tillfällen delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Den 11-25 oktober är den första inlösenperioden att växla optionerna (TO3) till aktier. Teckningskursen har fastställts till 4,00 kr i enlighet med §8 11:e stycket VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I BRIGHTER AB (PUBL) SERIE TO3 2017/2020 och den emissionskurs som tillämpades på den riktade emissionen till Recall Capital som meddelades 7 augusti 2017.

Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär skall kontakta sin bank för att utnyttja optionerna för teckning. Teckning för övriga optionsinnehavare sker genom samtidig betalning samt genom att den utskickade anmälningssedeln fylls i, signeras och insänds till emissionsinstitutet senast klockan 16.00 den 25 oktober 2017.

Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission som nås på 08-684 211 00 alt. info@eminova.se. De kommande fem inlösenperioderna löper enligt följande:

11 – 25 april 2018
11 – 25 oktober 2018
11 – 25 april 2019
11 – 25 oktober 2019
10 – 24 april 2020

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida: http://brighter.se/investerare/dokument/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO   
Telefon: +46 733 40 30 45   
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD   
Telefon: +46 709 73 46 00   
E-post:   truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.   
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50,    CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Prenumerera

Dokument & länkar