Kallelse till Årsstämma i Brighter AB.

Brighter AB (publ), org. nr. 556736-8591, håller årsstämma fredagen den 9 juni, 2017 kl 14.00 på bolagets adress Norgegatan 2, i Kista. Bolagsstämman äger rum i aulan i bottenvåningen på samma adress.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

 • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 juni 2017, 
 • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast måndagen den 5 juni 2017. 

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till företrädesvis ir@brighter.se  eller Brighter AB (publ), Norgegatan 2, 164 32 Kista. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.brighter.se  senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 5 juni 2017..

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 juni 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2016
 8. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2016
  b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2016
 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
 11. Val av styrelseordförande, vice ordförande samt övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
 13. Beslut om arvode till revisorn
 14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 16. Beslut om ny instruktion och arbetsordning för valberedningen
 17. Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget
 18. Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personal och nyckelpersoner i bolaget
 19. Beslut om emissionsbemyndigande
 20. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att till Bolagsstämmans förfogande stående medel (kronor):

Ansamlad förlust                            -62 718 889

Överkursfond                                 110 373 224

Fond för utvecklingsutgifter             22 478 252

Årets förlust                                   -14 730 480

                                                      55 402 107

Disponeras så att                      
i ny räkning överföres                      55 402 107

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslut om arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn och val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 9 - 14).

Huvudaktieägaren i bolaget har anmält till bolagets styrelse att denne avser att föreslå att bolagsstämman beslutar enligt följande.

Punkt 9: Styrelsen ska bestå av 6 ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Punkt 10: För var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett arvode om två prisbasbelopp och för styrelsens ordförande och vice ordförande ytterligare ett prisbasbelopp.

Punkt 11: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Gert Westergren, Lars Flening, Afsaneh Ghatan Bauer, Petra Kaur Ljungman, Sara Murby Forste och Jan Stålemark. Gert Westergren föreslås omväljas till styrelseordförande och Sara Murby Forste till vice ordförande.

Punkt 12: Antalet revisorer ska vara en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 13: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Till revisor föreslås att välja om revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC). Om förslaget bifalles avser PWC att åter utse Bo Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 15: Beslut om ändring av bolagsordningen:

Alt 1 ) Att Aktiekapitalet höjs från 2 600 508,50 till till  10 402 032. Antal aktier i bolaget föreslås höjas från 52 010 170 till 208 040 680.

Alt. 2) Att Aktiekapitalet höjs från 2 620 508,50 till till  10 482 034 Antal aktier i bolaget föreslås höjas från 52 410 170 till 209 640 680.

Alt. 3) Att Aktiekapitalet höjs från 2 650 508,50 till till  10 602 034 Antal aktier i bolaget föreslås höjas från 53 010 170 till 212 040 680.

Punkt 16: Att Valberedningen skall bestå av minst två och högst tre ledamöter förutom styrelsens ordförande.

Att de tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den siste september året innan stämman äger rätt att utse varsin ledamot.

Att styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande skall inte ha rösträtt i valberedningen.

Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget (punkt 17)

Huvudaktieägaren i bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.

 1. Bolaget ska emittera högst 620 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 31 000 kronor.
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Brighter One AB (”Dotterbolaget”).
 3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2017, Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
 5. Styrelsen i bolaget ska anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till de vid årsstämman 2017 valda styrelseledamöterna, samt eventuella styrelseledamöter som väljs därefter under perioden fram till årsstämman år 2018 (”Styrelseledamöterna”). Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att Styrelseledamoten vid tidpunkten för förvärvet ingått avtal angående bl.a. hembudsskyldighet med bolaget.
  a) Styrelseledamöterna är indelade i tre grupper.
  Grupp 1 omfattar styrelseordföranden och vice ordförande som ska kunna förvärva vardera maximalt 124 000 teckningsoptioner.
  Grupp 2 omfattar övriga Styrelseledamöter valda på årsstämman 2017 som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 336 000 teckningsoptioner. Var och en ska dock kunna förvärva maximalt 84 000 teckningsoptioner.
  Grupp 3 omfattar eventuella Styrelseledamöter som har valts efter årsstämma 2017, som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 36 000 teckningsoptioner.
  b) Om det sammanlagda antalet teckningsoptioner som Styrelseledamöterna önskar förvärva understiger det maximala antalet teckningsoptioner som Dotterbolaget har att överlåta får ovan nämnda gränser överskridas, dock aldrig så att (i) Styrelseledamot i Grupp 1 får förvärva fler än 248 000 teckningsoptioner, (ii) Styrelseledamot i Grupp 2 får förvärva fler än 168 000 teckningsoptioner och (iii) Styrelseledamot i Grupp 3 får förvärva fler än 72 000 teckningsoptioner. 
 6. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget till Styrelseledamöterna ska ske med ett marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes.

  Teckningsoptioner upp till och med de antal som anges i 5 a) ovan får förvärvas av Styrelseledamöterna i Grupp 1 och Grupp 2 dels (i) under en period om en månad efter att bolagets halvårsrapport för Q2 2017 har offentliggjorts, dels (ii) under en period med start dagen efter att bolagets delårsredogörelse för Q3 2017 har offentliggjorts till och med den 31 december 2017. Teckningsoptioner som erbjuds enligt 5 a) ovan får förvärvas av Styrelseledamöter i Grupp 3 för första gången under en period om en månad efter att bolagets halvårsrapport för Q2 2017 har offentliggjorts, och sedan under perioder om en månad efter att bolagets respektive delårsredogörelse (dvs. de två årliga delårsredogörelserna, halvårsrapporten samt bokslutskommunikén) har offentliggjorts, dock senast en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q1 2018 har offentliggjorts.

  Teckningsoptioner som har erbjudits Styrelseledamöter i Grupp 1 och Grupp 2 enligt 5 a) ovan men inte förvärvats senast den 31 december 2017, får förvärvas av andra Styrelseledamöter i Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3 upp till och med det antal som anges i 5 b) ovan under en period om en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q4 2017 (bokslutskommunikén) har offentliggjorts. Teckningsoptioner som initialt har erbjudits Styrelseledamöter i Grupp 3 enligt 5 a) ovan men inte har förvärvats, får förvärvas av Styrelseledamöter i Grupp 1 och Grupp 2, till ett antal som överstiger de antal som anges i 5 a) ovan och upp till och med de antal som anges i 5 b) ovan, under en period om en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q2 2018 har offentliggjorts.
   
 7. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 1,12 procent baserat på antalet aktier och röster i bolaget, efter det att incitamentsprogrammet genomförts.
 8. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 9. Av de fullständiga optionsvillkoren framgår bl.a. följande.
  (a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 12,50 kronor.

  (b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering.
  (c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum dels (i) under en period om en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q1 2020 har offentliggjorts, dels (ii) under period med start dagen efter att bolagets halvårsrapport för Q2 2020 har offentliggjorts till och med den 30 september 2020.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får huvudaktieägaren anföra följande. Huvudaktieägaren har bedömt att ett incitamentsprogram för styrelsen erfordras för att bolaget ska kunna attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter med önskad kompetens och erfarenhet. Vidare bedömer huvudaktieägaren att det är till gagn för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna har ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt aktieägarnas.  

Teckningsoptionerna, som överlåts till marknadsvärde, betraktas som överlåtbara värdepapper och är inte knutna till uppdraget på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Med anledning därav saknas behov av att säkra (hedge) programmet. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Bolaget, eller den bolaget anvisar, kommer under vissa förutsättningar, t.ex. om uppdraget upphör, ha rätt att återköpa teckningsoptioner från Styrelseledamöterna. Återköpta teckningsoptioner ska kunna erbjudas Styrelseledamöter inom Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3, dock med beaktande av ovan angivna tak.

Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personal och nyckelpersoner i bolaget (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.

 1. Bolaget ska emittera högst 2 480 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 124 000 kronor.
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget.
 3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2017. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
 4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
 5. Styrelsen i bolaget ska anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till personal och nyckelpersoner i bolaget (”Deltagarna”) inom följande ramar. Ett villkor för förvärv är att Deltagarna vid tidpunkten för förvärvet har en anställning i bolaget och vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning eller är konsult i bolaget. Som anställd räknas även person som senast vid tidpunkten för förvärvet har ingått avtal om kommande anställning i bolaget.  Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att Deltagaren vid tidpunkten för förvärvet ingått avtal angående bl.a. hembudsskyldighet med bolaget.
  a) Styrelsen ska dela in Deltagarna i tre grupper. 

  Grupp 1 omfattar VD, COO, HDP och eventuellt nyanställd person i ledningsgruppen som ska kunna förvärva maximalt 1 500 000 teckningsoptioner. VD ska dock kunna förvärva maximalt 330 000 teckningsoptioner, COO ska kunna förvärva maximalt 660 000 teckningsoptioner, HDP och CFO ska kunna förvärva maximalt 220 000 teckningsoptioner vardera och eventuellt nyanställd person i ledningsgruppen ska kunna förvärva maximalt 70 000 teckningsoptioner. 
  Grupp 2 omfattar övriga anställda som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 490 000 teckningsoptioner. Var och en ska dock kunna förvärva maximalt 32 600 teckningsoptioner. 
  Grupp 3 omfattar nyckelpersoner och personer som kan komma att anställas i bolaget som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 490 000 teckningsoptioner. Var och en ska dock kunna förvärva maximalt 32 600 teckningsoptioner.
  b) Om det sammanlagda antalet teckningsoptioner som Deltagarna önskar förvärva understiger det maximala antalet teckningsoptioner som Dotterbolaget har att överlåta får ovan nämnda gränser för Deltagarna i Grupp 1 och Grupp 2 överskridas, dock aldrig så att (i) VD får förvärva fler än 1 000 000 teckningsoptioner, COO får förvärva fler än 1 000 000 teckningsoptioner, HDP och CFO får förvärva fler än 350 000 teckningsoptioner  och eventuellt nyanställd person i ledningsgruppen får förvärva fler än 350 000 teckningsoptioner, (ii) Deltagare i Grupp 2 får förvärva fler än 40 000 teckningsoptioner och (iii) Deltagare i Grupp 3 får förvärva fler än 40 000 teckningsoptioner.
   
 6. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske med ett marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes.

  Teckningsoptioner upp till och med de antal som anges i 5 a) ovan får förvärvas av Deltagarna i Grupp 1 och Grupp 2 dels (i) under en period om en månad efter att bolagets halvårsrapport för Q2 2017 har offentliggjorts, dels (ii) under en period med start dagen efter att bolagets delårsredogörelse för Q3 2017 har offentliggjorts till och med den 31 december 2017.

  Teckningsoptioner som erbjuds enligt 5 a) ovan får förvärvas av Deltagare i Grupp 3 för första gången under en period om en månad efter att bolagets halvårsrapport för Q2 2017 har offentliggjorts, och sedan under perioder om en månad efter att bolagets respektive delårsredogörelse (dvs. de två årliga delårsredogörelserna, halvårsrapporten samt bokslutskommunikén) har offentliggjorts, dock senast en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q1 2018 har offentliggjorts.

  Teckningsoptioner som har erbjudits Deltagare i Grupp 1 och Grupp 2 enligt 5 a) ovan men inte förvärvats senast den 31 december 2017, får förvärvas av andra Deltagare i Grupp 1 och Grupp 2 upp till och med det antal som anges i 5 b) ovan under en period om en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q4 2017 (bokslutskommunikén) har offentliggjorts. Teckningsoptioner som initialt har erbjudits Deltagare i Grupp 3 enligt 5 a) ovan men inte har förvärvats, får förvärvas av Deltagare i Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3 till ett antal som överstiger de antal som anges i 5 a) ovan och upp till och med de antal som anges i 5 b) ovan, under en period om en månad efter att bolagets halvårsrapport för Q2 2018 har offentliggjorts.
 7. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 4,48 procent baserat på antalet aktier och röster i bolaget, efter det att incitamentsprogrammet genomförts.
 8. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
 9. Av de fullständiga optionsvillkoren framgår bl.a. följande.
  (a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 12,50 kronor.

  (b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering.
  (c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum dels (i) under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q1 2020 har offentliggjorts, dels (ii) under period med start dagen efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2020 har offentliggjorts till och med den 30 september 2020.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande. Styrelsen har bedömt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Deltagarna förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget.

Teckningsoptionerna, som överlåts till marknadsvärde, betraktas som överlåtbara värdepapper och är inte knutna till anställningen eller uppdraget på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Med anledning därav saknas behov av att säkra (hedge) programmet. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Bolaget, eller den bolaget anvisar, kommer under vissa förutsättningar, t.ex. om anställningen eller uppdraget upphör, ha rätt att återköpa teckningsoptioner från Deltagarna. Återköpta teckningsoptioner ska kunna erbjudas Deltagare inom Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3, dock med beaktande av ovan angivna tak.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 19)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt i huvudsak följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltiga beslut enligt punkterna 17 och 18 ska förslagen biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt punkten 19 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.brighter.se . Fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 16-19 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.brighter.se  senast från och med två veckor före stämman. Kopia av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2017
Brighter AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO            
Telefon: +46 733 40 30 45            
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD            
Telefon: +46 709 73 46 00            
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.   
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com.

Om oss

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar