KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIGHTER AB (PUBL)

Aktieägarna i Brighter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 juli 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Borgarfjordsgatan 18 i Kista.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 25 juli 2020 (vänligen notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken senast fredagen den 24 juli 2020),

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 27 juli 2020.

Anmälan ska göras skriftligen per e-post till ir@brighter.se eller med brev på posten till Brighter AB (publ), Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista. Vid anmälan bör namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. Anmälan ska även innehålla uppgift om det antal biträden (högst två) som aktieägaren eventuellt avser medföra vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 24 juli 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör behörighetshandlingar sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.brighter.se, samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om antal styrelseledamöter
  7. Beslut om arvode till styrelseledamöter
  8. Val av styrelseledamöter
  9. Stämmans avslutande

I enlighet med bolagets pressmeddelande från den 13 juli 2020 behöver styrelsens sammansättning ses över. Förslag till beslut om antal styrelseledamöter, styrelsearvode och val av styrelseledamöter kommer att publiceras på bolagets hemsida så snart möjligt, dock senast dagen före stämman.

Upplysningar på bolagsstämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________

Stockholm i juli 2020
Brighter AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations
ir@brighter.se

Henrik Norström, CEO
+46 733 40 30 45
henrik.norstrom@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. 
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Prenumerera

Dokument & länkar