Klargörande av frågor och rykten relaterat till Årsstämman 2020

Först och främst är vi väldigt glada över att se det stora intresset för vår årsstämma. Det faktum att aktieägarna är så engagerade att bidra till Brighters långsiktiga vision är fantastiskt. Tyvärr är de formella kraven på kallelsen till årsstämma betydande och språket kan upplevas som komplicerat för många läsare.

Bolaget har mottagit ett stort antal frågor från aktieägarna den här veckan – varav de flesta är relaterade till Årsstämman som hålls den 15 juni. Vi har också noterat att en del felaktiga tolkningar och slutsatser relaterade till årsstämmans förslag cirkulerar i vissa diskussioner. Därför vill Brighter offentligt adressera detta och förhoppningsvis klargöra dessa frågor.

Nectarine Health
Det florerar rykten om att förslaget i punkt 19 indikerar att vi säljer 35% av Nectarine Health, och att det sker till under marknadspris. Detta är inte korrekt – Brighter har för närvarande 1,4 miljoner preferensaktier, 85% av Nectarines skattemässiga värde och 90% av rösterna, och 1,4 miljoner vanliga aktier, 15% av skattevärdet och 10% av rösterna. Förslaget föreslår att maximalt 35% av de normala aktierna kan säljas till Nectarines anställda och nyckelpersoner (vilket innebär 3,5% av rösterna och därmed endast 3,5% av värderingen). Om deltagarna avgår under intjänandeperioden måste de erbjuda Brighter att köpa tillbaka aktier.

Långsiktiga Incitamentsprogram för de anställda, ledningen och styrelsen
De viktigaste skälen för att genomföra långsiktiga incitamentsprogram (LTI) är desamma för Brighter som för andra bolag. Anledningen är att stärka ett företags förmåga att locka till sig och behålla eftertraktad kompetens, vara en attraktiv arbetsgivare, behålla sin personalstyrka och säkerställa ett gemensamt fokus på långsiktig tillväxt i aktieägarvärde. Genom ett prestationsbaserat incitamentsprogram kan de ersättningar som ges till deltagarna kopplas till Brighters framtida utveckling och därigenom prioritera långsiktig tillväxt och säkerställa att aktieägarna och deltagarna har samma mål. Programmen bedöms av ersättningskommitten som kritiskt för att klara av att uppnå bolagets ambitiösa mål för framtiden och utan sådana riskeras en förlust av nyckelkompetenser samt minskade möjligheter till att knyta till sig relevanta talanger.

Att inte de detaljerade prestationsmålen anges är i linje med allmän marknadspraxis eftersom prestationsmål vanligtvis är konfidentiell information. Prestationsmålen fastställs innan programmen implementeras men kommer inte att offentliggöras förrän efter perioden. Efter att programmet har gått sin gång kommer prestationsmålen dock att vara offentligt tillgängliga för fullständig transparens. Detta är en praxis som också används av stora företag som Clas Ohlson, Electrolux, Husqvarna, Intrum och Saab.

– Program av den här typen är vanligt förekommande bland bolag och skapas primärt för att knyta till sig värdefull personal långsiktigt och skapa incitament att nå bra resultat i verksamheten, säger Ola Svanberg, Advokat på Advokatfirman Lindahl och medförfattare av boken Om incitamentsprogram (Norstedts Juridik).

Ett alternativ skulle vara att höja löner, eller genomföra kontantprogram som har direkt påverkan på bolagets kassaflöde. För Brighter, som är investeringsdrivet, skulle detta resultera i ett ökat behov av ytterligare kapitalanskaffning och potentiellt kan det ha en negativ effekt på bolagets nyligen lanserade kommersiella aktiviteter. Dessutom skulle dessa alternativ sakna samma grad av krav på transparens.

De föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammen är baserade på ett flertal prestationsmål som måste uppnås, utöver att deltagarna måste stanna hos Brighter i 3 år. Taket för aktiekursfaktorn på SEK 22,5 är för att programmen inte ska kunna växa till orimligt höga nivåer. Kopplingen mellan aktiekurs 2023 och dagens aktiekurs är för att säkerställa att alla deltagare har ett incitament som är i linje med aktieägarna. Programmen är ett framtidsinriktat incitament, inte bara för att belöna anställda som, om målen uppnås, har gjort företaget framgångsrikt, utan också för att upprätthålla motivationen att lyckas över tid. Men den kanske viktigaste faktorn är att locka till sig och behålla eftertraktad expertis.

Anledningen till att målen är desamma i alla program är att säkerställa att samtliga deltagare är synkade. Eftersom prestationsmålen utgörs av både EBITDA och intäkter, utöver aktiekurs, är programmen utformade så att ledningen inte kan påverka resultaten genom att offra vinst för volym eller vice versa. Det är också viktigt att veta att programmen är strukturerade så att de är inte påfrestar Brighters kassaflöde. Programmen under punkterna 15 och 17 föreslås för att hantera bolagets skattekostnader som uppstår genom resultatet av LTI-programmen under punkt 14 och 16. LTI-programmen bär alltså sina egna kostnader och påverkar inte företagets resurser, de drar inga kostnader och har ingen påverkan på kassaflödet för den normala verksamheten.

Styrelsens kontantersättning är långt under genomsnittet för ett börsbolag av Brighters storlek och värdering. Jämförbara siffror från PWC visar på att Brighters nivå av kontantersättning är under de lägsta 10% av jämförbara företag. LTI-programmet för styrelsen i punkt 16 har föreslagits för att säkerställa att Brighter kan locka till sig och behålla begåvade individer som är villiga att ta på sig risken att vara styrelseledamot, utan att påverka Brighters kassaflöde samt se till att de har ett långsiktigt fokus i linje med att skapa aktieägarvärde.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

ir@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. 
Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Prenumerera

Dokument & länkar