Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ) den 15 juni 2020

Brighter AB (publ) (”Brighter” eller ”Bolaget”) höll under måndagen den 15 juni 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.brighter.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas och att 107 152 051 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2019.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Truls Sjöstedt, Jan Stålemark, Emanuel Lipschütz och Tove Andersson samt att nyvälja Peter Sibirzeff och Anna Bernsten till styrelseledamöter. Stämman omvalde Truls Sjöstedt till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som är utsedda av stämman och som inte är anställda i Bolaget. Därutöver ska medlem i ersättningsutskottet och revisionsutskottet erhålla ytterligare 20 000 kronor.  

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om antagande av ny valberedningsinstruktion.

LTI 2020

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett prestationsbaserat incitamentsprogram för anställda och vissa konsulter i Bolaget eller Bolagets koncern, LTI 2020. Programmet omfattar cirka 81 anställda och konsulter i Brighter. Efter en intjänandeperiod om tre år kommer deltagarna vederlagsfritt tilldelas teckningsoptioner i Brighter förutsatt att vissa intjänandevillkor är uppfyllda. För att dessa s.k. prestationsaktierätter ska berättiga deltagaren tilldelning krävs att deltagarna bibehållit sin anställning i Brighter under en intjäningsperiod. För att tilldelning ska ske krävs dessutom att prestationsmål baserat på omsättning, aktiekurs och EBITDA uppnås.

Brighters vd Henrik Norström bekräftade att bolaget står fast vid den målvision som kommunicerades 2018, där bolaget har som mål att uppnå 30 procent marknadsandel för Actiste inom 5 år efter marknadsinträde, och har i stämman kungjort att prestationskraven ska kopplas till denna målvision. Henrik Norström fastslår även att samtliga av de prestationsaktierätter han tilldelas genom programmet ska omfattas av prestationskrav, vilket skiljer sig mot det offentliggjorda förslaget i kallelsen där enbart hälften av hans prestationsaktierätter var kopplade till prestationskrav.

Varje tilldelad teckningsoption ger deltagaren rätt att förvärva en aktie i Brighter till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde (0,05 kronor). Vinsten per tilldelad teckningsoption är begränsad till ett maximalt belopp om 22,50 kronor vilket motsvarar en värdestegring om drygt 500 procent, beräknad på genomsnittskursen under maj 2020.

Under antagandet av fullt utfall av prestationsmålet och en aktiekurs vid intjänandeperiodens slut på maximala 22,50 kronor beräknas den totala kostnaden för LTI 2020 inklusive sociala avgifter beräknat utifrån 31,42% uppgå till högst 176 169 048 kronor, vilket motsvarar 58 723 016 kronor per år. Ett sådant utfall skulle, med dagens antal aktier, motsvara ett totalt börsvärde om cirka 4 500 000 000 kronor.

Leverans- och säkringsåtgärder för LTI 2020

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om leverans- och säkringsåtgärder för att säkerställa bolagets åtaganden till följd av LTI 2020. För att säkerställda dessa åtaganden ska bolaget emittera 7 847 173 teckningsoptioner med rätt för bolaget att överlåta teckningsoptioner till deltagarna i LTI 2020. Bolaget har även rätt att, om nödvändigt för att säkra vissa kostnader, att överlåta teckningsoptioner till en tredje part för att täcka kostnader för LTI 2020. Detta kan till exempel uppnås genom att bolaget ingår ett swap-avtal med en tredje part.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Brighter att öka med 7 847 173. Dessa aktier utgör cirka 3,94 procent av antalet aktier och röster i Brighter.

Styrelseprogram

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Recall Capital Nordic AB:s förslag, om ett prestationsbaserat incitamentsprogram för styrelseledamöterna i Bolaget. Till skillnad från vad som gäller för LTI 2020 ska en styrelseledamot tjäna in en tredjedel av erhållna prestationsaktierätter för var och en av helt fullgjorda mandatperioder från och med att styrelseledamoten valts till sin position efter årsstämman 2020. För att styrelseledamöterna ska kunna utnyttja sina prestationsaktierätter och erhålla tilldelning krävs likt vad som är fallet avseende LTI 2020 att prestationsmål baserade på omsättning, aktiekurs och EBITDA uppnås. En prestationsaktierätt får, även om den tjänats in, dock inte utnyttjas förrän efter en treårsperiod.

Brighters styrelseordförande Truls Sjöstedt kungjorde likt vd Henrik Norström under stämman att även hans prestationskrav avseende prestationsaktierätterna ska vara kopplade till den målvision som kommunicerades 2018.

Varje tilldelad teckningsoption ger deltagaren rätt att förvärva en aktie i Brighter till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde (0,05 kronor).

Under antagandet av fullt utfall av prestationsmålet och en aktiekurs vid intjänandeperiodens slut på maximala 22,50 kronor beräknas den totala kostnaden för styrelseprogrammet inklusive sociala avgifter beräknat utifrån 31,42 procent uppgå till högst cirka 45 435 836 kronor. Ett sådant utfall skulle, med dagens antal aktier, motsvara ett totalt börsvärde om cirka 4 500 000 000 kronor.

Leverans- och säkringsåtgärder för styrelseprogrammet

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Recall Capital Nordic AB:s förslag, om leverans- och säkringsåtgärder för att säkerställa bolagets åtaganden till följd av styrelseprogrammet. För att säkerställda dessa åtaganden ska bolaget emittera 2 023 868 teckningsoptioner med rätt för bolaget att överlåta teckningsoptioner till deltagarna i styrelseprogrammet. Bolaget har även rätt att, om nödvändigt för att säkra vissa kostnader, att överlåta teckningsoptioner till en tredje part för att täcka kostnader för styrelseprogrammet. Detta kan till exempel uppnås genom att bolaget ingår ett swap-avtal med en tredje part.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Brighter att öka med 2 023 868 vilket innebär en utspädning om cirka 1,01 procent.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt i förening med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolag

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande för bolaget att överlåta aktier i dotterbolaget Pink Nectarine Health AB till anställda eller konsulter i dotterbolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

ir@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award.

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Prenumerera

Dokument & länkar