Kommuniké från årsstämma i Brighter AB (publ) den 21 juli 2021

Report this content

Brighter AB (publ), 556736-8591 höll under onsdagen den 21 juli 2021 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningar för räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående medel om sammanlagt 175 523 804 kronor skulle överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade inte ansvarsfrihet för före detta verkställande direktören Henrik Norström och före detta styrelseledamoten Truls Sjöstedt. Samtliga övriga styrelseledamöter beviljades ansvarsfrihet.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Habib El Assaad, Åsa Sjöblom Nordgren, Christer Trägårdh och Emilie Erhardt Winiarski samt nyvälja Karin Börjesson O’Connor och Clas Lindbergson. Christer Trägårdh utsågs till styrelsens ordförande.

Karin Börjesson O’Connor är grundare och VD för Corporate Creativity AB. Hon har tidigare arbetat som finansjournalist och analytiker och har haft flera styrelseuppdrag.

Clas Lindbergson har erfarenhet från bl.a olika försäljnings- och marknadsföringsroller hos Novartis och Pfizer. Han har även hållit positioner som Nordic Managing Director för Eisai AB, medgrundare och VD för Ergobe Pharma AB/Unimedic Pharma AB samt som medgrundare och VD på FrostPharma AB.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att till bolagsstämmovalda styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, ska utgå ett arvode om 300.000 kronor och till styrelsens ordförande ett arvode om 500.000 kronor.

Valberedning

Stämman beslutade att till externa ledamöter i valberedningen ska utgå ett arvode om 10.000 kronor.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, enligt vad styrelsen hade föreslagit, i korthet, att styrelsen ska vara bemyndigad att under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslut om att ställa in incitamentsprogram och makulera teckningsoptioner

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att ställa in LTI 2020 och styrelseprogrammet beslutade vid förra årets årsstämma och samtidigt att makulera de teckningsoptioner som har ställts ut som säkring för programmen.

Kontakt vid frågor:
Julie Silber, Interim CFO
E-post:
julie.silber@brighter.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.