Styrelsen för Brighter kallar till extra bolagsstämma och föreslår att stämman beslutar om riktad nyemission.

Report this content

Styrelsen i Brighter AB (publ) (”Brighter” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma i Bolaget den 11 november 2019 och föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission som kompensation för teckningsoptioner som inte registrerats hos Bolagsverket. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Nedan anges det huvudsakliga innehållet i förslaget till den riktade nyemissionen. För mer detaljerad information om förslaget hänvisas till kallelsen till stämman och det fullständiga förslaget. Det fullständiga förslaget kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.brighter.se, senast den 28 oktober 2019.

Styrelsens förslag till riktad nyemission

Sammanfattning

Av förbiseende kom de av årsstämman den 17 maj 2016 beslutade teckningsoptionerna i program 2016/19 serie I och program 2016/19 serie II aldrig att registreras hos Bolagsverket.

För att kompensera de som skulle ha innehaft teckningsoptionerna för utebliven möjlighet att teckna aktier i Bolaget ges dessa personer rätt att teckna aktier inom ramen för nyemissionen föreslår styrelsen att stämman beslutar om en nyemission till de som skulle ha varit innehavare av teckningsoptioner i program 2016/19 serie I (dåvarande styrelseledamöter) och program 2016/19 serie II (dåvarande personal och nyckelpersoner).

Nyemissionen omfattar högst 2 629 430 aktier till en teckningskurs om 7,30 kronor per aktie vilket vid full teckning motsvarar cirka 19,2 miljoner kronor i emissionslikvid före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar den omräknade teckningskursen (strike price) enligt villkoren för teckningsoptionerna i program 2016/19 serie I och program 2016/19 serie II.

Teckningskursen är satt till ett pris som markerar att nyemissionen skall ses som en kompensation för att de som hade rätt att tilldelas optioner enligt ovan inte erhöll de teckningsoptioner de hade tilldelats och betalat för i nämnda program, samt att tecknarna har betalat marknadsvärdet för de aktuella teckningsoptionerna.

Vid full teckning kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 2 629 430 från 93 397 483 till 96 026 913 och aktiekapitalet kommer att öka med 131 471,50 kronor från 4 669 874,15 kronor till 4 801 345,65 kronor, motsvarande en utspädning av rösterna och kapitalet om cirka 2,7 procent.*

Huvudsakliga emissionsvillkor

1.  Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 131 471,50 kronor genom nyemission av högst 2 629 430 aktier.

2. Teckning av aktier ska ske från och med den 11 november 2019 till och med den 18 november 2019.

3. Teckningskursen ska vara 7,30 kronor per aktie.

4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 25 november 2019.

5. Tilldelning av aktier ska ske till tecknarna pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som dessa skulle ha varit innehavare av i program 2016/19 serie I och program 2016/19 serie II, om teckningsoptionerna hade registrerats hos Bolagsverket.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7.  För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

*Beräknat utifrån det antal aktier och aktiekapital som kommer finns i Bolaget efter registreringen av den apportemission som beslutades av styrelsen den 14 oktober 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB (publ).
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 kl. 15:45 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar