Valberedningens i Brighter AB (Publ) förslag till beslut inför årsstämman den 17 juni 2021

Report this content

Aktieägarnas valberedning presenterar förslag inför årsstämman den 17 juni 2021.

Bolaget meddelade den 18 maj att valberedningens förslag kommer presenteras före årsstämman den 17 juni. Valberedningen presenterar nu förslag i samtliga delar förutom såvitt avser val av styrelseordförande där man har avsikten att återkomma. Valberedningen har informerat bolagets styrelse om att man är enig i samtliga sina förslag till beslut, utom gällande Punkt 12; val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 

Valberedningens sammansättning

Brighter ABs valberedning inför årsstämman 2021 har bestått av tre ledamöter: Truls Sjöstedt, Nino Armoni och tf styrelseordförande Emilie Erhardt Winiarski.

Två ledamöter representerar bolagets största aktieägare. Ordföranden för Brighters styrelse är den tredje ledamoten i valberedningen. 

Valberedningen föreslår att årsstämman 2021 beslutar enligt följande:

Punkt 1 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande vid stämman ska väljas advokat Mattias Anjou

Punkt 8 Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 9 Beslut om antalet revisorer

Till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 10 Beslut om arvoden till styrelsen

Till bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda i bolaget, ska utgå ett arvode om 300 000 kronor till ordinarie ledamot och 500 000 kronor till ordföranden. 

Punkt 11 Beslut om arvoden till revisor

Revisorn ska erhålla ersättning enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 12 Val av styrelseledamöter

Till ordinarie styrelseledamöter för perioden fram till och med utgången av årsstämman 2022 föreslås Habib El Assaad, Åsa Sjöblom Nordgren, Christer Trägårdh och Emilie Erhardt Winiarski (samtliga omval) samt Karin O’Connor (nyval) och Clas Lindbergson (nyval).

Valberedningsledamoten Truls Sjöstedt, som har varit oenig med majoriteten, föreslår istället omval av Habib El Assaad, Åsa Sjöblom Nordgren och Emilie Erhardt Winiarski samt nyval av Karin O’Connor,Clas Lindbergson och Rikard Ljungman och föreslår således att Christer Trägårdh inte omväljs.

Valberedningen har valt att inte föreslå en styrelseordförande, men avser att komma med sådant förslag före bolagsstämman. 

Punkt 13 Val av revisor  

Till revisor ska omväljas revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. 

Punkt 14 Beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen anser att den nu gällande valberedningsinstruktionen fyller sin funktion, varför förslag till ändrad valberedningsinstruktion inte läggs fram.

Kort bakgrund för nya styrelseledamöter:

Karin O'Connor 

Karin O'Connor är grundare och VD för Corporate Creativity AB, hennes eget konsultföretag som specialiserat sig på affärsutveckling, varumärkesbyggande och kommunikation. Hon har nyligen skrivit en bok om hur man lyckas i den fjärde industriella revolutionen och har en omfattande bakgrund inom affärsförändring. Hon har tidigare arbetat som finansjournalist och analytiker och har haft flera styrelseuppdrag. Hon är för närvarande del av styrelsen i White Architec.

Clas Lindbergson

Clas Lindbergson är en affärsgeneralist med mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat i olika försäljnings- och marknadsföringsroller hos Novartis och Pfizer. Med sina nyckelkompetenser inom ledning, affärsutveckling, marknadsåtkomst, försäljning, marknadsföring och anbudshantering har Clas även hållit positioner som Nordic Managing Director för Eisai AB, medgrundare och VD för Ergobe Pharma AB/Unimedic Pharma AB samt som medgrundare och VD på FrostPharma AB. 

Rikard Ljungman

Saknas beskrivning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Brighter Investor Relations
IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning.  Brighters kvalitetsledningsystem är ISO-13485-certifierat. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.
https://brighter.se/

Prenumerera