Delårsrapport kvartal 1 2002/2003 från Bringwell International AB

Report this content

Delårsrapport kvartal 1 2002/2003 från Bringwell International AB Sammanfattning · Försäljningen uppgick till 4,5 MSEK (f.å. 5,2 MSEK). · Resultatet efter finansiella poster uppgick under 1:a kvartalet till -1,5 MSEK (f.å. -5,1 MSEK). · Bringwell fokuserar nu huvudsakligen på leverantörsverksamheten i USP Health Care. · Likviditeten är ansträngd. Kassa och kortfristiga placeringar uppgick per den 30 september till 0,8 MSEK. · På den ordinarie bolagsstämman den 18 oktober 2002 valdes Carl- Gustaf Ingelman till ny styrelseledamot, dessutom omvaldes styrelseledamöterna Jörn Erik Aas, Ulf Söderberg, Anders Struknes, John Arne Breivik och Jan Cederquist. Framtida utveckling · Fortsatt fokusering på handelsrörelsen på den svenska och övriga nordiska marknaden i dotterbolaget USP Health Care. · Inlicensiering av nya produkter i USP Health Care´s produktportfölj i samarbete med huvudmännen. · Fortsatt vidareutveckling av läkemedelsförsäljningen i Bringwell. · Det är styrelsens bedömning att Bringwell efter det åtgärdsprogram som genomförts, kommer att kunna visa ett positivt kassaflöde under detta räkenskapsår. Marknadsutvecklingen är dock svår att förutse. Styrelsen vill framhålla att det kan finnas en viss osäkerhet i denna bedömning. Den fullständiga rapporten bifogas i form av ett Word-dokument och en PDF-fil. Rapporten finns tillgänglig på http://www.bringwell.se men kan också beställas från Bringwell International AB på nedanstående adress. Stockholm 2002-11-15 Styrelsen Bringwell International AB(publ) Kungsgatan 3 SE-111 43 Stockholm Tfn: +46-8-412 72 00, Fax: +46-8-792 38 00 Internet: www.bringwell.se Org. Nr.: 556484-3232 Upplysningar lämnas av: Ulf Söderberg, VD, tel. +46 8 412 72 00, 0708 13 22 81 Jörn Erik Aas, styrelseordförande, tel. +46 8 412 72 00, 0047-924 99 360 Bringwell International AB (publ.) är ett hälsovårdsföretag med främst leverantörsverksamhet. USP Health Care AB arbetar med produktutveckling och försäljning av egenvårdsprodukter till återförsäljare, både nationellt och internationellt. Bringwell är noterat på OM Stockholmsbörsen, Nya Marknaden. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00740/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00740/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar