FSN Capital och NorgesGruppen avser förvärva Validus AS vilket kan komma att föranleda budplikt på Bringwell

FSN Capital och NorgesGruppen har den 6 juli 2013 offentliggjort att FSN Capital avser att förvärva 60 procent och NorgesGruppen 40 procent av samtliga aktier i Validus AS. Eftersom Validus AS i sin tur äger 51,62 procent av aktierna i Bringwell innebär transaktionen, om den slutförs, ett indirekt kontrollägarskifte i Bringwell. Detta kan föranleda skyldighet för FSN Capital att lämna ett s.k. budpliktsbud till samtliga aktieägare i Bringwell, enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar.
Transaktionen, som är betingad av en rad villkor, är beräknad att slutföras i slutet av augusti.
Aktieägare bör uppmärksamma att budplikten kan bortfalla om Validus inom en fyraveckorsperiod efter den tilltänkta transaktionens genomförande avyttrar så många aktier i Bringwell att dess innehav understiger 30 procent av aktierna och rösterna i Bringwell.

Stockholm den 6 juli 2013

BRINGWELL AB (publ)

För mer information, kontakta:
Lars Lund-Roland (VD och koncernchef): +46-(0)72-554 44 00Bringwell AB (publ) är den ledande försäljnings- och marknadsorganisationen för egenvårdsprodukter på den nordiska marknaden. Bringwell arbetar med såväl egna som inlicensierade produkter och varumärken. Vår strategi är att leda utvecklingen på egenvårdsmarknaden genom bl.a. innovativa produkter. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North och Mangold Fondkommission AB är dess Certified Adviser tfn, 08-503 015 50.
Läs mer på www.bringwell.com

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Dokument & länkar