På årsstämma i Bringwell AB (publ) den 27 april 2012 beslutades följande.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultat- och balansräkningen för 2011. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.

Disposition av vinstmedel
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning, utan att vinstmedlen skulle balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöterna Per Christian Voss, Arild Kristensen, Catherine Röhstö Sahlgren och Jon Jonsson omvaldes. Stämman beslutade vidare att välja Lars Lund-Roland till ny styrelseledamot. Per Christian Voss valdes till styrelsens ordförande.

Information om nyvald ledamot:
Lars Lund-Roland, född 1956. Tidigare VD för MSD Norge, har arbetat 30 år inom internationell läkemedels industri.

Styrelsearvode
Stämman fastställde att styrelsearvode skall utgå med 120.000 kronor till styrelseordföranden och med 90.000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.

Principer för utseende av valberedning
Stämman beslutade att fastställa förslaget till principer för utseende av valberedning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital med totalt högst 10 000 000 kronor genom nyemission av totalt högst 50 000 000 aktier, innebärande en utspädning om högst ca 16,22 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman. De nya aktierna ska emitteras till en marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning för aktierna ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest med villkor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.  

Upplysningar lämnas av:

David Rönnberg, CEO, tel. +46 8 412 72 00

Bringwell AB (publ) är anslutet till First North med Evli Bank Plc. som Certified Adviser. Bringwell utvecklar egna kliniskt dokumenterade varumärken och patenterade substanser. I tillägg till egna varumärken inlicensierar Bringwell intressanta produkter till den nordiska marknaden. Läs mer på www.bringwell.com

Taggar:

Om oss

Bringwell är verksamt på den nordiska marknaden för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård, växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel. Bringwell finns i samtliga länder i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland) och i samtliga kanaler (hälsofack, apotek, dagligvaruhandeln, träningsbutiker, webbhandel samt export).

Dokument & länkar