Brinovas valberedning inför årsstämman 2018

Brinovas årsstämma beslutade den 4 maj 2017 om principer för utseende av valberedning, vilka i huvudsak innebär att bolagets tre största aktieägare har rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningens ledamöter samt de ägare de företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de har utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

Anders Nelson, utsedd av Backahill AB

Erik Selin, styrelsens ordförande och utsedd av Fastighets AB Balder

Johan Tollgerdt, utsedd av ER-HO Förvaltnings AB

Valberedningens ordförande är Anders Nelson, medan styrelsens ordförande Erik Selin är sammankallande. De tre ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 90 procent av rösterna i Brinova per den 1 oktober 2017. Vid ägarförändring ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

-          Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,

-          Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,

-          Val av och arvode till revisor, samt

-          Beslut om principer för hur valberedningen utses.

Datum för Brinova årsstämma 2018 kommer att meddelas senare.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@brinova.se. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nelson, ordförande i valberedningen, telefon +46 (0) 704 31 05 45

Erik Selin, styrelsens ordförande, telefon +46 (0) 706 07 47 90

Denna information är sådan information som Brinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

Brinova utvecklar och förvaltar primärtbostäder och samhällslokaler belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om 181 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 2,7 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde medger en attraktiv direktavkastning till ägarna såväl som en fortsatt utveckling av verksamheten. Brinovas B-aktie är sedan den 30 september 2016 noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier. Huvudkontoret finns i Helsingborg.

Taggar:

Om oss

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Prenumerera

Dokument & länkar