Brinovas valberedning inför årsstämman 2020

Report this content

Brinovas årsstämma beslutade den 2 maj 2019 om principer för utseende av valberedning, vilka i huvudsak innebär att bolagets tre största aktieägare har rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningens ledamöter samt de ägare de företräder ska i enlighet med beslutet offentliggöras så snart de har utsetts.

I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats:

  • Anders Nelson, utsedd av Backahill AB
  • Erik Selin, styrelsens ordförande och utsedd av Fastighets AB Balder (publ)
  •  Lars Ljungälv, utsedd av ER-HO Förvaltning AB

Valberedningens ordförande är Anders Nelson, medan styrelsens ordförande Erik Selin är sammankallande. De tre ägarrepresentanterna har tillsammans cirka 90 procent av rösterna i Brinova per den 30 september 2019. Vid ägarförändring ska enligt beslut ny ägarrepresentant utses.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

  • val av ordförande vid årsstämma,
  • antalet stämmovalda styrelseledamöter,
  • val av styrelseordförande och övriga stämmovalda ledamöter till bolagets styrelse,
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga stämmovalda ledamöter samt avseende eventuellt utskottsarbete,
  • val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, samt
  • beslut om principer för hur valberedning utses.

Brinovas årsstämma 2020 kommer att äga rum den 6 maj 2020 i Helsingborg.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@brinova.se. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Nelson, ordförande i valberedningen, telefon +46 (0) 704 31 05 45

Erik Selin, styrelsens ordförande, telefon +46 (0) 706 07 47 90

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet per 2019-06-30 om cirka 225 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på drygt 4 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar