Bolagsstämmokommuniké 9 maj 2019

Report this content

Vid årsstämma i Briox AB den 9 maj 2019 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm fattades bland annat följande beslut:

a) Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) Årsstämman beslutade att avräkna årets förlust mot balanserat resultat samt att utdelning inte ska ske.

c) Styrelsens ledamöter samt VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

d) Årsstämman beslutade att ett fast arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 880 000 kronor varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

e) Till styrelseledamöter omvaldes Lars Karlsson, Jens Collskog samt Johan Rutgersson. Till styrelseordförande omvaldes Johan Rutgersson.

f) Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB vilka låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kvarstår som huvudansvarig revisor i bolaget.

g) Årsstämman beslutade att emittera aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet innebär en emission av högst 5 717 337 aktier. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,50 kronor.

h) Årsstämman beslutade att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Beslutet innebär en emission av högst 2 222 222 aktier. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en på förhand vidtalad krets av långsiktiga och strategiska investerare i Sverige och utomlands. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ett utökat ägande av professionella investerare i bolaget samt för att möjliggöra att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital för att säkerställa rörelsekapitalbehovet. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,50 kronor.

i) Årsstämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fredrik Hyltsten, VD Briox AB (publ)
Tel:  +46 70 341 46 26
Email: fredrik.hyltsten@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, orderhantering och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Dokument & länkar